Igelsjön

Den lilla rödaktiga köttätande växten sileshår i Igelsjöns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Den rödaktiga köttätande växten sileshår i Igelsjöns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Reservatet har fått sitt namn efter den lilla sjön i norra änden. Sjön är en näringsfattig kalkvattensjö med stränder av gungfly. På gungflyt växer arter av starr och vass.

Halvgräset gotlandsag finns också här, vilket är ovanligt så långt norrut i landet. Det finns inga stigar i området så här får du ströva fritt.

Gyllenmossa och kärrmörkia

Igelsjön ligger 10 km sydost om Gävle och 1 km söder om Kubbo by och omfattar 16 ha. Reservatets skogklädda delar visar upp barrskog i norr och lövskog i söder.

I anslutning till rikkärren finns arter med spännande namn som korvskorpionmossa, gyllenmossa och kärrmörkia. I den kalkrika miljön trivs också orkidén gulyxne. I lövskogsdelen kan man finna bland annat ringlav samt orkidéerna knottblomster och guckusko.

Djur i Igelsjön

Olika arter av blötdjur och skalbaggar rapporterade från området, bland annat bredkantad dykare och kalkkärrsgrynsnäcka.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

• gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan,
• skada växande eller döda - stående eller okullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, lavar och svampar utöver vad som normalt anses vara matsvamp,
• skada eller bortföra djur eller medvetet störa djurlivet,
• framföra motordrivet fordon i terrängen,
• rida, tälta, elda eller ta ved,
• anordna orienteringsverksamhet, snitsla spår, sätta upp tavla, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Areal: 16 ha
Skyddsår: 1994
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Myr, skog, vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000