Bredforsen

Höladan bland lövträd i Bredforsen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Höladan bland lövträd i Bredforsen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bredforsens naturreservat har formas av sin närhet till Nedre Dalälven. I anslutning till stränderna finns fina skogsbestånd med stora inslag av ädla lövträd samt asp och björk. Flera av bestånden är urskogsartade med riklig tillgång på döda och döende träd.

I området kan du vandra 3 kilometer på Gästrikeleden, fågelskåda eller fiska. Du kan också ta en fikapaus eller grilla vid rastplatsen intill Nedre Dalälven. Från norra sidan av reservatet finns parkering och informationsskyltar.

Gammalt kulturlandskap

I naturreservatet Bredforsens norra del består av ett gammalt kulturlandskap med betesmarker, ängsmark, lador och gärdsgårdar av trä. Gamla kartor från 1700–1800-talet visar att i princip alla marker längs Nedre Dalälven som gick att slå brukades som ängsmark. Det kallas älväng.

Den var värdefull då den gav bra skörd eftersom den årligen tillfördes näring i form av slam och växtdelar som avsattes när älven svämmade över.

Anrika hagmarker

Stränder och älvnära våtmarker används fortfarande för bete och har därför en intressant flora av kortskottsväxter. Bland annat den rödlistade ävjepilörten och den sällsynta sumpviolen.

I hagen finns en av de finaste kalkfuktängarna i länet, med bland annat darrgräs, ängsnycklar och ormtunga.

Djur i Bredforsen

Den lövrika skogen med stor andel äldre och döende träd är en viktig naturtyp för flera hackspettarter. Regleringen av älven har gjort att översvämningarna i stort uteblir vilket i sin tur gör att älvängarna växer igen.

Före regleringen räknades forsarna vid Bredforsen till de mest värdefulla längs Nedre Dalälven bland annat för sitt harrfiske. Vattenregleringen har inneburit att strömfisket i stort sett försvunnit.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • skada fast föremål eller ytbildning
 • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris-, ört eller markvegetationen
 • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
 • framföra motordrivet fordon i terrängen
 • tälta, elda eller ta ved
 • medföra hund som inte är kopplad
 • bedriva verksamhet som kan påverka naturen menligt

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 1999, utökat 2000, ändrat 2011
Areal: 222 hektar
Karaktär: Skog, vatten, äng, myr och betesmark
Kommun: Gävle
Ägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 3 mil söder om Gävle, vid Dalälven 5 kilometer norr om Söderfors i Gävle kommun.

Koordinater (WGS84) Lat: 60.4423 Lon: 17.2098

Från Gävle: Ta av från E4:an vid skyltar mot Söderfors/Hästbo, i Gävles södra utkant. Fortsätt mot Söderfors tills du kommer till avtagsvägen mot Kågbo och en skylt till Bredforsens naturreservat. Där svänger du av om du vill komma in i reservatet från norr vid Sigeränget. Om du vill till Landkvarn så fortsätt vägen mot Söderfors några kilometer. När du har kört över älven syns strax en reservatsskylt och en parkering på vänster sida.

Från Uppsala: Följ E4 norrut till Tierp. Där tar du av på väg 292 mot Söderfors. Fortsätt genom Söderfors mot Gävle/Hedesunda. Efter några kilometer kommer en skylt mot Bredforsens naturreservat, där du kan parkera om du vill komma in i reservatet söderifrån och gå till Landkvarn. Om du vill börja vid Sigeränget fortsätter du till avtagsvägen mot Kågbo och följer skyltarna mot reservatet.

Kontakt

Enheten för skötsel

Telefon (växel): 010-225 10 00