Bredforsen

Höladan bland lövträd i Bredforsen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Höladan bland lövträd i Bredforsen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Bredforsens naturreservat har formas av sin närhet till Nedre Dalälven. I anslutning till stränderna finns fina skogsbestånd med stora inslag av ädla lövträd samt asp och björk. Flera av bestånden är urskogsartade med riklig tillgång på döda och döende träd.

I området kan du vandra 3 kilometer på Gästrikeleden, fågelskåda eller fiska. Du kan också ta en fikapaus eller grilla vid rastplatsen intill Nedre Dalälven. Från norra sidan av reservatet finns parkering och informationsskyltar.

Gammalt kulturlandskap

I naturreservatet Bredforsens norra del består av ett gammalt kulturlandskap med betesmarker, ängsmark, lador och gärdsgårdar av trä. Gamla kartor från 1700–1800-talet visar att i princip alla marker längs Nedre Dalälven som gick att slå brukades som ängsmark. Det kallas älväng.

Den var värdefull då den gav bra skörd eftersom den årligen tillfördes näring i form av slam och växtdelar som avsattes när älven svämmade över.

Anrika hagmarker

Stränder och älvnära våtmarker används fortfarande för bete och har därför en intressant flora av kortskottsväxter. Bland annat den rödlistade ävjepilörten och den sällsynta sumpviolen.

I hagen finns en av de finaste kalkfuktängarna i länet, med bland annat darrgräs, ängsnycklar och ormtunga.

Djur i Bredforsen

Den lövrika skogen med stor andel äldre och döende träd är en viktig naturtyp för flera hackspettarter. Regleringen av älven har gjort att översvämningarna i stort uteblir vilket i sin tur gör att älvängarna växer igen.

Före regleringen räknades forsarna vid Bredforsen till de mest värdefulla längs Nedre Dalälven bland annat för sitt harrfiske. Vattenregleringen har inneburit att strömfisket i stort sett försvunnit.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • skada fast föremål eller ytbildning
 • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris-, ört eller markvegetationen
 • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
 • framföra motordrivet fordon i terrängen
 • tälta, elda eller ta ved
 • medföra hund som inte är kopplad
 • bedriva verksamhet som kan påverka naturen menligt

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Fiske Fiske
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1999, utökat 2000, ändrat 2011
Areal: 222 hektar
Karaktär: Skog, vatten, äng, myr och betesmark
Kommun: Gävle
Ägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000