Hästmyrberget

Tibast blommar på bar kvist om våren i Hästmyrberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Området har drabbats av stormar och många fällda träd. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig där. Tibast blommar på bar kvist om våren. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Längs Hästmyrberget finns två naturreservat på varsin sida om länsgränsen. Hästmyrbergets naturreservat i Gävleborg breder ut sig på bergets syd- och ostsluttningar. Reservatet har blivit hårt drabbat av stormfällningar. Tänk på att det kan vara svårt och farligt att röra sig i området.

Skogen på Hästmyrberget är gammal, uppemot 150-200 år. Granarna i området är grova och höga, men vid den senaste stormen 2013 knäcktes och fälldes många granar. Efter stormen har granbarkborren svärmat i området och flera granar har dödats och står nu bruna och barrlösa. De finns även grova och gamla lövträd av asp, sälg, björk och rönn. De klarade sig bättre i stormen och påverkas inte heller av granbarkborren. Alla stormfällda och granbarkborredödade träd som fallit huller om buller gör det mycket svårt och farligt att ta sig fram i skogen.

Källor och små bäckar

För att ta sig upp på bergets topp och blicka ut över landskapet och sjön Malungen kan du gå längs den grusväg som går tvärs igenom naturreservatet. Längs med bergets sluttning sipprar markvatten fram i källor, fuktstråk och små bäckar.

De träd som fallit omkull, och har blivit så kallade lågor, nyttjas av väldigt många arter. På gran kan du se fruktkroppar av rötsvampar som ullticka, rynkskinn och lappticka. På asp växer kandelabersvamp. I den rötade veden lägger insekter ägg. Larverna utvecklas i veden, ibland under flera år, innan en ny insekt är färdig.

Näringsrik mark

Här trivs mossor utmärkt och 25 rödlistade mossarter har upptäckts i området. Där markvattnet bryter fram är det på vissa ställen mycket näringsrikt och här växer gullpudra, grönkulla, tibast och kärrfibbla.

På våren möts du av blåa och vita mattor av blåsippor och vitsippor. Den gamla skogen har inte påverkats av skogsbruk i någon större utsträckning, men det finns murkna högstubbar som berättar om att man i äldre tider har avverkat.

I norr angränsar Hästmyrberget mot naturreservatet Malungsfluggen i Västernorrlands län

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • Skada fast föremål eller ytbildning.
  • Göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen.
  • Medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Areal: 162 hektar
Skyddsår: 1999, utvidgat 2015
Kommun: Nordanstig
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Intill länsgränsen 14 kilometer nordost om Hassela. Vid reservatsgränsen finns informationsskylt och parkering. En vägbom hindrar biltrafik från att köra in i naturreservatet, men det är enkelt att vandra längs grusvägen upp till bergets topp för att beskåda utsikten.

Tänk på att:

det kan vara farligt att röra sig i området då reservatet har drabbats hårt av stormfällningar.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss