Storröjningsmoran

Fjäril på ormbunke i Storröjningsmorans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Fjäril på ormbunke i Storröjningsmorans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Storröjningsmoran är en av länets mest värdefulla platser med  sällsynta arter som glesgröe, storgröe och slokstarr. Reservatet ligger nära väg men området är ytterst svårtillgängligt då det är blött och bitvis mycket tätt bevuxet med yngre gran. Stigar saknas i området.

Särskilt betydelsefull är den rikliga förekomsten av sötgräs. Andra intressanta arter som förekommer rikligt är springkorn, bäckbräsma, gullpudra och dvärghäxört. Storröjningsmorans höga värde av flora har varit känd och omskriven sedan tidigt 1900-tal.

Området uppmärksammades som för de intressanta lövkärren eller lövsumpskogarna. Men även för nordlig förekomst av ask. Den speciella floran i området betingas sannolikt av förekomsten av kalkhaltigt skalgrus i de lösa jordlagren samt av utströmmande rörligt markvatten i området.

Storröjningsmorans naturvärden har skadats av tidigare dikningar och skogsbruk och är i behov av restaurering med målsättning att så långt möjligt återställa området och därmed indirekt även återskapa den lövrika sumpskog som en gång präglade området.

Föreskrifter

I Storröjningsmoran gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
    eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 50 hektar
Skyddsår: 2018
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Lövsumpskog, örtrik granskog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000