Blacksås

Blacksås har sedan länge varit känt som ett sägenomspunnet utsiktsberg med en dramatisk brant i öster. I området kan du vandra på en av de många stigarna. Från vindskyddet på toppen av berget har du en fantastisk utsikt över landskapet ända ut till Bottenhavet.

Från toppen av berget Blacksås har du en fantastisk utsikt över landskapet, ända ut till kusten. Blacksås har sedan länge varit känt som ett sägenomspunnet utsiktsberg med en dramatisk brant i öster. Här möter du både en sydlig skog med lind och lönn, och en senvuxen barrskog som närmast liknar fjällnära skog.

Bergstup och milsvid utsikt

Berget Blacksås reser sig hela 457 meter över havet, och 270 meter över den intilliggande Blacksåstjärnens yta. Den dramatiska branten i öster är ett av länets högsta stup, med delvis lodräta väggar. Nedanför dessa finns en urskogsartad skog, och stora blockmarker där vissa block är stora som hus.

Att bestiga berget från öster innebär en ganska krävande stigning på 1,5 kilometer. Ett alternativ är att åka till Oppsjöskogens naturreservat på bergets flackare västsida och därifrån följa Sjuvallsleden upp på berget. En vandring på 1,6 kilometer. Från vindskyddet uppe på toppen har du en fantastisk utsikt över den närbelägna fäboden Blacksåsvallen, och ända bort till havet i öster.

Varierande skog

Skogen på Blacksås består av en märklig blandning av olika skogstyper. På platån liknar den senvuxna barrskogen mest en fjällnära skog. I branterna växer istället en lövrik urskogsartad granskog, med bland annat lind och lönn som påminner om miljöer i södra Sverige.

Det är bland annat i branten och dess omgivningar som reservatets största biologiska värden finns. Den oländiga terrängen i rasbranterna har skyddat skogen från mänsklig påverkan vilket gett den en urskogsartad karaktär.

Viktig livsmiljö för hackspettar

I vissa delar finns det gott om äldre aspar, som utgör en viktig livsmiljö för hackspettar. Både tretåig hackspett och gråspett har setts här. Andra arter som påträffats i området är violettgrå taggellav, gelélavar, stor aspticka och tjäder.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik.
 • ta ved
 • elda. Undantag gäller för eldning med därför avsedd ditförd ved i eldstäderna vid sittplatsen och vid vindskyddet
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva bergsklättring
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift 

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2006, utvidgat 2015
Areal:
223 hektar
Kommun: Hudiksvall
Ägare: Privat och Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Karaktär: Skog och berg