Flotthöljan

Ån Flotthöljan i vinterskrud. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ån Flotthöljan i vinterskrud. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vid Flotthöljan delar sig Svåga älv i ett par grunda forsar som är åtskilda av flera, långsmala öar. Här kan du promenera längs med stigen och vid dess sydvästra strand rinner en mindre bäck. Forsarna och skogen bjuder på fina naturupplevelser.

Området omfattar 114 hektar och ligger 35 kilometer nordost om Friggesund. Skogen intill älven har riklig förekomst av en av landets mer sällsynta barrskogslavar, ringlaven.

Ringlaven växer både på stammar och grenar av tall, gran och björk och många granar är vackert klädda av laven. I den fuktiga miljön och det karakteristiska klimatet intill älvens forsar trivs ringlaven. Det gör också olika mossor.

De hotade mossarterna liten hornflikmossa, kurragömmamossa och alsidenmossa finns i naturreservat. Bland områdets vedsvampar kan nämnas ullticka, rynkskinn, doftskinn och rosenticka.

Djur i Flotthöljan

Både Svågans forsar i naturreservatet och Styggbäcken är betydelsefulla miljöer för flodpärlmusslan. I Styggbäcken som rinner ut i Svågan finns harr och ett naturligt bestånd av öring.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• skada fast föremål eller ytbildning 
• ta trädlavar eller göra åverkan på skogsbeståndet, ris-, ört- eller markvegetationen i övrigt
• framföra motordrivet fordon på annat än väg som är upplåten för allmän motortrafik

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 114 hektar
Skyddsår: 1997
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Barrskog, myr och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000