Ålsjön

Vid Ålsjön kan du sätta dig och fika alldeles vid strandkanten och sedan följa spången bort längs sjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vid Ålsjön kan du sätta dig och fika alldeles vid strandkanten och sedan följa spången bort längs sjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ålsjön är en mycket grund slättsjö och länets förnämsta fågelsjö. Mer än 200 fågelarter har noterats och fler än 60 arter häckar regelbundet här. Naturreservatet är lättillgängligt och barnvagn eller rullstol är inget hinder för att du ska kunna skåda fågel, grilla eller komma nära naturen. Längs stora delar av reservatet kan du lätt ta dig fram på en trätrottoar.

Naturreservatet på 157 hektar, ligger strax söder om Söderhamn.

I norr gränsar sjön mot jordbruksmarker och i söder växer urskogsartad skog i en bitvis brant sluttning ner mot sjön. Stora delar av sjöns yta täcks av vass och på de öppna vattenytorna finns näckrosor och annan flytbladsvegetation.

Paradis för fåglar

Fler än 60 fågelarter häckar regelbundet vid Ålsjön, och mer än 200 arter har noterats. Änder, sumphöns, vadare och måsfåglar syns ofta, liksom kärrhökar, fiskgjusar och andra rovfåglar.

I sjöns omgivningar häckar ugglor och flertal tättingar. Från ett fågeltorn i södra området kan du överblicka den långsmala sjön.

Ålsjön är mycket grund. Den har genom årens lopp sänkts vid flera tillfällen, vilket medfört att den snabbt vuxit igen.

På sextiotalet började man inse sjöns värde som fågelsjö och att en restaurering var nödvändig. I samband med ett vägbygge 1978 blev det möjligt att höja sjöns vattenyta 70 centimeter.

Urskogsartad skog

Sedan 1992 ingår en stor del av den urskogsartade barrblandskogen på sjöns sydsida i naturreservatet. Träden i skogen växter tätt med många grova tallar, granar och stora aspar. Här finns ett intressant växt- och djurliv.

Flera lundväxter, som tibast, gullpudra, skogssallat, stinksyska och strutbräken växer i skogen. Skogen är även viktig för häckande hackspettar och rovfåglar.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • skada fast föremål eller ytbildning
  göra åverkan på skogsbestånd, ris-, ört- eller markvegetation
 • medvetet störa djurlivet, t.ex. genom närgången fotografering
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld
 • framföra motorbåt eller snöskoter.

Parkering får ske endast på särskilt upplåten plats.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1978
Areal: 157 hektar
Karaktär: Vatten, våtmark, jordbruksmark och barrskog.
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000