Ålsjön

Vid Ålsjön kan du sätta dig och fika alldeles vid strandkanten och sedan följa spången bort längs sjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vid Ålsjön kan du sätta dig och fika alldeles vid strandkanten och sedan följa spången bort längs sjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ålsjön är en mycket grund slättsjö och länets förnämsta fågelsjö. Mer än 200 fågelarter har noterats och fler än 60 arter häckar regelbundet här. Naturreservatet är lättillgängligt och barnvagn eller rullstol är inget hinder för att du ska kunna skåda fågel, grilla eller komma nära naturen. Längs stora delar av reservatet kan du lätt ta dig fram på en trätrottoar.

Naturreservatet på 157 hektar, ligger strax söder om Söderhamn. I norr gränsar sjön mot jordbruksmarker och i söder växer urskogsartad skog i en bitvis brant sluttning ner mot sjön. Stora delar av sjöns yta täcks av vass och på de öppna vattenytorna finns näckrosor och annan flytbladsvegetation.

Paradis för fåglar

Fler än 60 fågelarter häckar regelbundet vid Ålsjön, och mer än 200 arter har noterats. Änder, sumphöns, vadare och måsfåglar syns ofta, liksom kärrhökar, fiskgjusar och andra rovfåglar.

I sjöns omgivningar häckar ugglor och flertal tättingar. Från ett fågeltorn i södra området kan du överblicka den långsmala sjön.

Ålsjön är mycket grund. Den har genom årens lopp sänkts vid flera tillfällen, vilket medfört att den snabbt vuxit igen.

På sextiotalet började man inse sjöns värde som fågelsjö och att en restaurering var nödvändig. I samband med ett vägbygge 1978 blev det möjligt att höja sjöns vattenyta 70 centimeter.

Urskogsartad skog

Sedan 1992 ingår en stor del av den urskogsartade barrblandskogen på sjöns sydsida i naturreservatet. Träden i skogen växter tätt med många grova tallar, granar och stora aspar. Här finns ett intressant växt- och djurliv.

Flera lundväxter, som tibast, gullpudra, skogssallat, stinksyska och strutbräken växer i skogen. Skogen är även viktig för häckande hackspettar och rovfåglar.

Tillfälliga kostrekommendationer för fisk fångad i Ålsjön

På grund av att det finns förhöjda halter av PFAS i Ålsjön bör du inte äta fisk som fångats i sjön. Rekommendationerna gäller för hela Ålsjön i Söderhamns kommun.

Skälet till rekommendationerna är att prover visat att halterna av PFAS är förhöjda i både vatten och fisk. Rekommendationerna gäller i dagsläget all fisk i sjön, även om provtagningarna fokuserat på abborre och gädda.

Rekommendationerna gäller tillsvidare, men kan utifrån ökad kunskap komma att ändras framöver.

PFAS är ett samlingsnamn för en särskild grupp på mer än 4 000 högfluorerade ämnen som är mycket svåra att bryta ner för människa och miljö. Ämnena bedöms inte vara farliga att få i sig i låga halter, men att få i sig PFAS i höga halter under lång tid kan öka risken för hälsoeffekter.

Att människor och djur kommer i kontakt med vattnet i sjön eller tillfälligt dricker av det bedöms inte innebära en risk och det går bra att vistas i reservatet.

Informationsblad och karta om tillfälliga kostrekommendationer för fisk fångad i Ålsjön. Pdf, 230 kB.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • skada fast föremål eller ytbildning
  göra åverkan på skogsbestånd, ris-, ört- eller markvegetation
 • medvetet störa djurlivet, t.ex. genom närgången fotografering
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld
 • framföra motorbåt eller snöskoter.

Parkering får ske endast på särskilt upplåten plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Skyddsår: 1978
Areal: 157 hektar
Karaktär: Vatten, våtmark, jordbruksmark och barrskog.
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Söderifrån

Följ E4 mot Söderhamn där du svänger av mot Falun och Bollnäs. I rondellen tar du av mot Sandarne. Följ sedan Södra Tvärleden cirka 1,5 kilometer och sväng höger vid skylt mot Östansjö. Följ därefter skyltningen mot Ålsjöstugan.

Norrifrån

Följ E4 mot Söderhamn där du svänger av mot Falun och Bollnäs. I korsningen och i rondellen kör du mot Sandarne. Följ sedan Södra Tvärleden cirka 1,5 kilometer och sväng höger vid skylt mot Östansjö. Följ därefter skyltningen mot Ålsjöstugan.

Koordinater (WGS84)
Lat: 61.2796 Lon: 17.0282

Kontakt

Enheten för skötsel

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss