Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ålsjön

Vid Ålsjön kan du sätta dig och fika alldeles vid strandkanten och sedan följa spången bort längs sjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vid Ålsjön kan du sätta dig och fika alldeles vid strandkanten och sedan följa spången bort längs sjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ålsjön är en mycket grund slättsjö och länets förnämsta fågelsjö. Mer än 200 fågelarter har noterats och fler än 60 arter häckar regelbundet här. Naturreservatet är lättillgängligt och barnvagn eller rullstol är inget hinder för att du ska kunna skåda fågel eller komma nära naturen. Längs stora delar av reservatet kan du lätt ta dig fram på en trätrottoar.

Naturreservatet på 248 hektar, ligger strax söder om Söderhamn. I norr gränsar sjön mot jordbruksmarker och i söder växer urskogsartad skog i en bitvis brant sluttning ner mot sjön. Stora delar av sjöns yta täcks av vass och på de öppna vattenytorna finns näckrosor och annan flytbladsvegetation.

Paradis för fåglar

Fler än 60 fågelarter häckar regelbundet vid Ålsjön, och mer än 200 arter har noterats. Änder, sumphöns, vadare och måsfåglar syns ofta, liksom kärrhökar, fiskgjusar och andra rovfåglar.

I sjöns omgivningar häckar ugglor och flertal tättingar. Från ett fågeltorn i södra området kan du överblicka den långsmala sjön.

Ålsjön är mycket grund. Den har genom årens lopp sänkts vid flera tillfällen, vilket medfört att den snabbt vuxit igen.

På sextiotalet började man inse sjöns värde som fågelsjö och att en restaurering var nödvändig. I samband med ett vägbygge 1978 blev det möjligt att höja sjöns vattenyta 70 centimeter.

Urskogsartad skog

Sedan 1992 ingår en stor del av den urskogsartade barrblandskogen på sjöns sydsida i naturreservatet. Träden i skogen växter tätt med många grova tallar, granar och stora aspar. Här finns ett intressant växt- och djurliv.

Flera lundväxter, som tibast, gullpudra, skogssallat, stinksyska och strutbräken växer i skogen. Skogen är även viktig för häckande hackspettar och rovfåglar.

Häckningslokal på Ålsjöängarna

Efter en period av igenväxning restaurerades Ålsjöängarna 1995–1997. I dag är området ett vidsträckt öppet odlingslandskap med fuktiga och friska gräsmarker som huvudsakligen sköts med bete.

Ålsjöängarna och dess omgivningar har också stor betydelse som häckningslokal för fågelarter som föredrar stora arealer hävdade gräsmarker som till exempel storspov, tofsvipa, gulärla och sånglärka. Ålsjöängarna är också en viktig rastlokal under höst och vår för änder, vadare, gäss, trana, rovfåglar och tättingar.

Tillfälliga kostrekommendationer för fisk fångad i Ålsjön

På grund av att det finns förhöjda halter av PFAS i Ålsjön bör du inte äta fisk som fångats i sjön. Rekommendationerna gäller för hela Ålsjön i Söderhamns kommun.

Skälet till rekommendationerna är att prover visat att halterna av PFAS är förhöjda i både vatten och fisk. Rekommendationerna gäller i dagsläget all fisk i sjön, även om provtagningarna fokuserat på abborre och gädda.

Rekommendationerna gäller tillsvidare, men kan utifrån ökad kunskap komma att ändras framöver.

PFAS är ett samlingsnamn för en särskild grupp på mer än 4 000 högfluorerade ämnen som är mycket svåra att bryta ner för människa och miljö. Ämnena bedöms inte vara farliga att få i sig i låga halter, men att få i sig PFAS i höga halter under lång tid kan öka risken för hälsoeffekter.

Att människor och djur kommer i kontakt med vattnet i sjön eller tillfälligt dricker av det bedöms inte innebära en risk och det går bra att vistas i reservatet.

Informationsblad och karta om tillfälliga kostrekommendationer för fisk fångad i Ålsjön. Pdf, 230 kB.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på reservatets parkering,
 2. ta annan ved än den som tillhandahålls,
 3. elda annat än på anvisad plats och endast med medtagen eller tillhandahållen ved,
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 5. skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 6. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 7. medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade idrottstävlingar eller militär övningsverksamhet,
 11. framföra motordriven farkost på vatten,
 12. utan Länsstyrelsens tillstånd under perioden 15/3–31/7 beträda eller vistas, samt framföra farkost, inom det område som avgränsas på bifogad karta, bilaga 3, sidan 3 (Ålsjöns vattenyta samt omgivande våtmarker och vassruggar).

För fullständiga föreskrifter se beslut och skötselplan under relaterad information.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Skyddsår: 1978, utvidgat 2024
Areal: 248 hektar
Karaktär: Vatten, våtmark, jordbruksmark och barrskog.
Kommun: Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Söderifrån

Följ E4 mot Söderhamn där du svänger höger vid Ålsjön och där finns parkering längs med E4:an.

Norrifrån

Följ E4 mot Söderhamn där du svänger vänster vid Ålsjön och där finns parkering längs med E4:an.

Koordinater (WGS84)
Lat: 61.1649.9 Lon: 17.139.3

Kontakt

Enheten för skötsel av natur

Telefon (växel): 010-225 10 00

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss