Vitgrund-Norrskär

Vitgrunds öar och skär är kända för sitt rika fågelliv. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vitgrunds öar och skär är kända för sitt rika fågelliv. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Vitgrund-Norrskär naturreservat ligger i Gävlebukten utanför Harkskär, cirka 2 kilometer från kusten. Naturreservatet består av de två större öarna Vitgrund i söder och Norrskär i norr samt en mängd skär och småöar med omgivande vatten.

De två öarna består till stor del av vegetationsfattiga klapper-, häll- och blockmarker. På de steniga stränderna växer bland annat havtorn, fackelblomster och strandråg. På Vitgrunds södra del finns tidigare hävdade strandängar. Längre in från stranden tar gles, lågvuxen skog vid.

På sydöstra sidan av Vitgrund låg förr Gävlebuktens största fiskeläge, med som mest 24 fiskare på 1650-talet. Det finns lämningar från fiskeepoken, i form av husgrunder, sinade brunnar och ett tiotal så kallade båtlänningar.

Det är en stenröjd uppdragningsplats för båt, på långsidorna oftast begränsad av stenrader eller stenvallar. På Vitgrund finns också en forntida stenlabyrint.

Djur i Vitgrund-Norrskär

Områdets öar och skär är kända för sitt rika fågelliv med bland annat Gävlebuktens största bestånd av vitfågel, främst silltrut, fisktärna och silvertärna.

Här finns också typiska skärgårdsarter som svärta, roskarl, rödbena, labb och små- och storskrake, men även vigg och tobisgrissla påträffas i området. Havsörn ses också regelbundet.

Till skydd för fågellivet råder tillträdesförbud på östra delen av Vitgrund under tiden 1 april - 31 juli.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon på land
 • under perioden 1 april - 31 juli beträda det markerade fågelskyddsområdet på östra delen av Vitgrund
 • ta ved. Eldning är endast tillåten på speciellt angiven plats med medhavd ved
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock
  tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på
  annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid skyddsjakt som kan ske på initiativ av förvaltaren i naturreservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • på ett störande sätt använda ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur
 • framföra vattenskoter

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 323 hektar
Skyddsår: 1966. Utökat 1975, ändrat 2009
Kommun: Gävle
Förvaltare: Gävle kommun
Karaktär: Skog, klapperstensfält, strandängar, steniga stränder
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000