Börningsberget

Fallen torraka av tall på myr i Börningsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Fallen torraka av tall på myr i Börningsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Börningsbergets naturreservat växer i de västra och östra delarna gammal gran- och barrblandskog. I den mellanliggande delen är naturskog med främst tall. I området kan du promenera i den fina gammelskogen. Eller besöka det intressanta skogsmuseet i västra delen av reservatet.

Området ligger väster om Los och omfattar 102 ha. En stor del av skogen består av ca 300-åriga tallar där vissa träd är uppemot 40 meter höga. Död ved i form av liggande och stående döda träd förekommer i området. Där finns en rad hotade arter bland mossor, lavar, svampar och insekter.

Här växer bland annat blackticka och stiftgelelav. I reservatets södra del finns en bäck och flera gölar vilket gör marken bördig och örtrik.

Nyrenoverat skogsmuseum

Förr i tiden förekom skogsbränder mycket oftare än idag, och i Börningsberget kan du se spår av dessa bränder i gammeltallarna. I västra delen av reservatet finns ett skogsmuseum med kolarkojor, verktyg, slädar och annan utrustning som hört arbetet i skogen till.

Populärt besöksmål

Den mäktiga skogen i området är en sevärdhet och ett populärt besöksmål. Området har tidigare bestått av två före detta domänreservat på sammanlagt 27 ha, men har under 2013 utökats till ett sammanhängande naturreservat. 

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• framföra motordrivet fordon, annat än på väg avsedd för motorforsonstrafik,
• ta ved. Eldning är tillåtet om egen ved tagits med,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
• skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter,
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
• skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten eller därmed jämförligt,
• utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Areal: 102 ha
Skyddsår: 1996, nytt beslut 2013
Karaktär: Skog, myr och vatten
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Missa inte

I det nyrenoverade skogsmuséet får du uppleva hur det var att arbete i skogen förr i tiden.