Finnbrännan

Fallna träd i Finnbrännans granskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Fallna träd i Finnbrännans granskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Finnbrännans naturreservat i Ljusdals kommun är ett av länets minsta reservat. Besök gärna området under hösten, då många av de vedlevande svamparna kan ses. Då kan du även passa på att fylla svampkorgen med de matsvampar som finns i reservatet.

Rik grannaturskog, döda träd och svampar bjuder på fina naturupplevelser. Finnbrännans naturreservat ligger sydväst om Järvsö och omfattar 8,7 hektar. Området består av grannaturskog på bördig mark.

En del av granarna är imponerande grova och här finns gott om döda träd. Granskogen innehåller flera rödlistade svampar som är beroende av döda träd. Bland annat arterna lappticka och doftskinn.

Sällsynt skog

Finnbrännans naturreservat ligger också i en så kallad skoglig värdetrakt. Med värdetrakt avses ett område med särskilt höga ekologiska värden. Värdetrakter har en högre täthet av värdefulla skogar av betydelse för växt- och djurliv än vad som är normalt.

Detta innebär att arterna i Finnbrännan har möjlighet att överleva på längre sikt. Det beror på det större genetiska utbudet som finns i värdetrakten.

Djur i Finnbrännan

I området har bland annat tretåig hackspett observerats.

Föreskrifter

 I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon.
  • ta ved
  • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar.
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  • cykla i terrängen
  • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur

 För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 
8,7 hektar
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog