Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Näset

I Näsets naturreservat kan du vandra längs med stigarna. Här växer bland annat taggsvamp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Näsets naturreservat kan du vandra längs med stigarna. Vid sidan om stigen växer taggsvamp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Med sitt läge direkt söder om Bergby samhälle i Gävle kommun är det ett lättillgängligt och populärt strövområde med många välanvända stigar. Området besöks flitigt av grupper från närliggande skola och förskola.

Området ligger strax söder om Bergby, 2,5 mil norr om Gävle och omfattar 45 hektar. Näsets naturreservat består av en skogsklädd höjdrygg där många ovanliga marksvampar trivs. 

Området har förutom sina höga biologiska värden även höga friluftsvärden. Med sitt läge direkt söder om Bergby samhälle är det ett lättillgängligt och populärt strövområde med många välanvända stigar. Området besöks flitigt av grupper från närliggande skola och förskola.

Länsstyrelsen planerar att genomföra satsningar för friluftslivet i området. Förutom informationstavlor, parkering och markering av stigar kan till exempel rastplatser komma att ordnas.

Värdefullt för många

En kalkrik berggrund i kombination med lång trädkontinuitet och påverkan av skogsbete har gjort Näset till en unik lokal i Gästrikland för rödlistade och ovanliga taggsvampar och andra sällsynta marksvampar. Här har mer än 20 arter rödlistade svamparter påträffats, exempelvis lilafotad fingersvamp, violgubbe, koppartaggsvamp och raggtaggsvamp.

Den kalkgynnade floran är i övrigt också intressant med förekomst av bland annat ett flertal sällsynta mossor och kärlväxter, som till exempel rundfjädermossa och skogsknipprot.

Skogen på Näset domineras av en omkring 100-årig grandominerad barrblandskog med ett varierande inslag av lövträd. Skogen ligger nära gårdar och bebyggelse och har en typisk "bondeskogskaraktär". Här har djuren betat, man har plockhuggit träd och tagit rätt på vindfällen, men inga genomgripande avverkningar har gjorts i den äldre skogen i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik
 • ta ved. Eldning är endast tillåten med tillhandahållen ved
  eller om egen ved tagits med
 • fälla och kapa levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
 • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte rödlistade

Föreskrift 6 ovan utgör inte hinder för skyltning som sker i regi av
förskole- eller skolverksamhet och som inte skadar träd

Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Areal: 45 hektar
Skyddsår: 2018
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: skog

Hitta hit

Näsets naturreservat ligger strax söder om Bergby, 2,5 mil norr om Gävle.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss