Kvillanudden

Masurbjörk växer på Kvillanudden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Masurbjörk växer på Kvillaudden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kvillanuddens naturreservat består av en skogsbeklädd grusås som bildar en udde i Dalälven. Större delen av reservatet är gammal betesmark och är än idag relativt öppet. Kvillanudden är ett välbesökt friluftslivsområde.

Från parkeringen utgår en stig som leder till udden i reservatet. Härifrån får du en vacker utsikt över Hedesundafjärden. Du kan också följa en gammal väg som leder till ett vindskydd och rastplats som ligger längs med fjärden.

På åsen växer blandskog med bland annat björk, inklusive den sällsynta masurbjörken, samt tall, asp, rönn, gran och en. Skogen är frisk till torr och i markskiktet växer bland annat lingon, blåbär, rödklöver, blåklocka, liljekonvalj, häckvicker och ormbär.

Värdefullt för många

Reservatet bildades för att bevara uddens bestånd av masurbjörk. Masurbjörken anses vara en variant av vårtbjörk som har en speciellt mönstrad ved, beroende på en störning i trädets tillväxtzon. Masurbjörkarna är oftast korta och knotiga, och har krokig stam med tjock och uppsprucken bark.

Det finns gott om döda träd i reservatet, både av björk och av asp. På den döda björkveden trivs svampar som sprängticka, fnöskticka och slingerticka.

På enstaka björkar finns spår av hackspett samt bohål.

I den södra delen av området ligger en stenåldersboplats som är mellan 3 000 och 6 000 år gammal. Fornlämningen ligger dold under marken.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för av Länsstyrelsen utsedd uppdragstagare för transport av ved till vindskyddet
 • ta ved eller tälta
 • elda. Undantag gäller för eldning på iordningställd eldplats
 • skada, plocka eller samla in växter, djur (inklusive insekter), svampar och lavar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget är den jakt som får bedrivas i reservatet
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller göra annan åverkan på levande eller döda träd och växter
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
 • rida eller cykla i terrängen
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1973
Areal: 1,9 hektar
Kommun: Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog