Gommorsberget

I juli 2018 startade, i Ljusdals kommun, en av Sveriges största skogsbränder i modern tid. Det brann även Gommorsbergets naturreservat. Det är tillåtet att besöka området men du bör vara försiktig i och med risk för fallande träd.

Naturreservatet ligger på Gommorsbergets södra sluttning ned mot Ängraån.

Området ligger 6 km söder om Kårböle och omfattar 40 ha. Berget sluttar relativt brant ned mot Ängraåns dalgång. Lodytor på 10–15 m förekommer på flera platser. Den totala höjdskillnaden i naturreservatet är ca 110 m. Vissa delar består av mycket stora stenblock.

I naturreservatet växte en ca 130-årig naturskog där granen dominerar. Även tall, samt lövträd som sälg, björk, rönn och gråal förekommer i området. Det finns också gott om stora, grova aspar.

Spännande arter i Gommorsberget

Den stora mängden död träd i olika former och nedbrytningsstadier gör att många ovanliga och skyddsvärda arter trivs i området.

Exempel på skyddsvärda arter som är hittade i naturreservatet är skogsfru, mosippa, lunglav, korallblylav, rosenticka och tretåig hackspett. 

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• framföra motordrivet fordon
• ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
• skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
• bedriva bergsklättring

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 39,6 ha
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog