Köpmansmossen

Höstbild över Köpmansmossen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Höstbild över Köpmansmossen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Köpmansmossens är 142 ha och utgörs av myr i väster och skog i öster. Från skogsbrynet kan du få en storslagen utsikt över myren. I naturreservatet kan du också titta på fåglar eller gå en kort stig på 150 m in i reservatet.

Men i övrigt finns inga markerade leder eller stigar i Köpmanmossen, så här kan du ströva på egen hand. Norra delen av myrområdet är en mosse med gles skog och omväxlande torra och blöta partier, så kallade strängar.

I söder ligger två plana runda skogbevuxna mossar med omgivande blöta kärr.

Skogen i östra delen av reservatet, och som också kantar myren i sydväst, utgörs av medelålders och äldre blandbarrskog. Den har tidigare används för skogsbruk. Där finns också hällmarkstallskog samt berg.

Djur i reservatet

Myren är inte påverkad av dikning och är populärt för fåglar. På våren kan du få syn på tofsvipa, trana, grönbena och många andra arter. I reservatets östra del finns också en välkänd tjäderspelplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 142 ha
Skyddsår: 1987
Kommun: Hofors
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000