Köpmansmossen

Höstbild över Köpmansmossen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Höstbild över Köpmansmossen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Köpmansmossens är 142 hektar och utgörs av myr i väster och skog i öster. Från skogsbrynet kan du få en storslagen utsikt över myren. I naturreservatet kan du också titta på fåglar eller gå en kort stig på 150 meter in i reservatet.

Men i övrigt finns inga markerade leder eller stigar i Köpmanmossen, så här kan du ströva på egen hand. Norra delen av myrområdet är en mosse med gles skog och omväxlande torra och blöta partier, så kallade strängar. I söder ligger två plana runda skogbevuxna mossar med omgivande blöta kärr.

Skogen i östra delen av reservatet, och som också kantar myren i sydväst, utgörs av medelålders och äldre blandbarrskog. Den har tidigare används för skogsbruk. Där finns också hällmarkstallskog samt berg.

Myren är inte påverkad av dikning och är populärt för fåglar. På våren kan du få syn på tofsvipa, trana, grönbena och många andra arter. I reservatets östra del finns också en välkänd tjäderspelplats.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller ikullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Areal: 142 hektar
Skyddsår: 1987
Kommun: Hofors
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och myr
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000