Svartviksberget

Dagg i blåbärsris. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Dagg i blåbärsris. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Svartviksberget är ett imponerande berg. Cirka 250 meter högt och relativt brant. Naturreservatet gör sig allra bäst om våren, sommaren och hösten. Genom området, kan du promenera längs med sjön på en skogsbilväg eller kan du vandra fritt i skogen.

I naturreservatet finns skyddade lodytor, rasbranter, källpåverkad mark och sumpskogspartier vilket gör området omväxlande och intressant. Berggrunden utgörs av ögongnejsgranit med ett litet inslag av grönsten. Här finns allmänt med gamla träd och tillgången på död ved är god.

Områdets läge i nordsluttning skapar ett fuktigt klimat som är mycket gynnsamt för flera rödlistade arter. Bland intressanta arter kan nämnas skogsfru, doftticka, kattfotslav, lunglav, broddflikmossa och kalkflikmossa. Mossfloran är mycket rik och anses unik för Hälsingland. Inom området finns en förfallen skogskoja från 1950-tal eller 1960-tal. 

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik. Undantag gäller för älgdragare som behövs för uttransport av älg från området vid älgjakt, vegetationen får dock ej skadas
  • elda eller ta ved
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten
  • klättra i bergets lodyta eller i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, bortföra djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, undantaget den jakt som får bedrivas i reservatet
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
  • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 150 hektar
Skyddsår: 2003
Kommun: Hudiksvall
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och berg