Lomsmuren

I
direkt anslutning till bäcken på Lillkullens östsluttning ansluter gammal
naturskog. Här finns både äldre tallar, lokalt över 300 år gamla, och högrest
örtrik granskog. Minst
fem källor mynnar i sluttningen. Foto Peter Ståhl

I direkt anslutning till bäcken på Lillkullens östsluttning ansluter gammal naturskog. Här finns både äldre tallar, lokalt över 300 år gamla, och högrest örtrik granskog. Minst fem källor mynnar i sluttningen. Foto Peter Ståhl

Lomsmuren omfattar ett 756 hektar stort våtmarksområde med anslutande skogar. Genom anslutande vägar är området lättillgängligt för besökare och erbjuder fina förutsättningar för vandring, fågelskådning och friluftsliv i obanad terräng.

Reservatet ligger 13 kilometer sydsydväst om Valbod och omfattar 756 hektar stort våtmarksområde gammal naturskog.

Lomsjömuren ger med sina vidsträckta öppna våtmarkskomplex en stark
vildmarkskänsla som står i konstrast till det relativt tätortsnära och hårt brukade
landskapet i södra Gästrikland med få motsvarigheter i länet. Våtmarkerna är huvudsakligen fasta och fina att gå på och erbjuder besökaren goda möjligheter till fina naturupplevelser. Svartsjön och Stavtärnan är mycket vackra myrsjöar.

Området har högsta skyddsklass i våtmarksinventeringen och i länsstyrelsens naturvårdsprogram. Våtmarken ingår i myrskyddsplan för Sverige där landets mest skyddsvärda myrar pekas ut.

Fågelmyrar och strövområde

Lomsmuren tillhör också en av de bäst kända fågelmyrarna i länet med en rik och för högmossar representativ fågelfauna. I området finns också en ovanligt rik förekomst av orkidén mossnycklar samt en mindre förekomst av den sällsynta varglaven.

Naturreservatet är ett mycket vackert och vildmarksartat stycke natur i en i övrigt hårt exploaterad trakt. Genom anslutande vägar är området lättillgängligt för besökare och erbjuder fina förutsättningar för vandring, fågelskådning och friluftsliv i obanad terräng.

En mindre stig går fram till Svartsjön. Svartsjömuren korsas även av en skoterled. Det finns ett enklare vindskydd i anslutning till skoterleden på Stavtärnans norra sida.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • framföra motordriven farkost på vatten
 • ta ved, eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt
 • rida eller cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik
 • använda området för organiserade tävlingar
 • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på
befintlig skoterled enligt karta bilaga 3, på fruset och väl snötäckt underlag.
Observera att all trafik utanför markerad led är förbjuden.

Föreskrifterna 1, 5 och 6 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Serviceinformation

 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Areal: 756 hektar
Skyddsår: 2020
Kommun: Gävle och Sandviken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog, myr och vatten
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000