Igeltjärnsberget

Gles högväxt barrskog i Igeltjärnsberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Igeltjärnsbergets naturreservat växer gles högväxt barrskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Igeltjärnsberget består av 150-200-årig tallskog, cirka 18 meter hög. Enstaka tallar är mer än 200 år gamla. I de högre belägna områdena är skogsmarken mindre bördig vilket är bra för tallen.

Området ligger 4 kilometer väster om Storvik och omfattar 6 hektar. Igeltjärnsbergets naturreservat förvaltas av Sandvikens kommun. Många tallar är angripna av talltickan vilken leder till kärnvirket ruttnar.

Djur i Igeltjärnsberget

Denna miljö gynnar hackspettarnas boproduktion vilket många hål i tallarna vittnar om. Ugglor och andra fåglar har i andra hand nytta av dessa hålträd.

Skogen är av stor betydelse för hålbyggande och hållevande arter. Områdets gamla tallar och orörheten är en sevärdhet och värdefull tillgång för friluftslivet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

• framföra motordrivet fordon i området,
• göra upp eld, 
• ta ved eller göra åverkan på skogen, busk- eller markvegetation.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 6,7 hektar
Skyddsår: 1994
Kommun: Sandviken
Förvaltare: Sandvikens kommun
Karaktär: Skog