Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klimparna

Klimparna är ett sammanhängande, till stora delar väglöst område, med brandpräglad naturskogsartad barrskog. Foto Helena Persson

Klimparna är ett sammanhängande, till stora delar väglöst område, med brandpräglad naturskogsartad barrskog. Foto Helena Persson

Klimparnas naturreservat erbjuder fina naturupplevelser i form av stora och vildmarksartade skogsområden med insprängda myrar och tjärnar. Det finns inga anläggningar i området och stort sätt finns inga stigar så här får besökare ta sig fram i obanad terräng.

Reservatet omfattar ett drygt 850 hektar stort landområde på västra sidan av sjön Rossen, drygt 2 mil sydsydväst om Färila i Ljusdals kommun. Det är ett stort, sammanhängande, till stora delar väglöst område, med brandpräglad naturskogsartad barrskog.

Skogsbränder och död ved

Skogarna utgörs till största delen av äldre tallskogar och barrblandskogar och området är starkt präglat av återkommande skogsbränder. Områdets brandhistorik är väl dokumenterad med 67 konstaterade skogsbränder mellan åren 1235 och 1845. Spår av brand i form av brända stubbar och lågor samt brandljud i levande tallar och i död ved finns spridda i hela naturreservatet.

Området är en viktig livsmiljö för arter som är knutna till brandpräglade naturskogar och flera skyddsvärda och hotade arter har påträffats i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar
  • använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset
och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning av sådana bär och matsvampar
som inte är rödlistade, samt plockning för eget behov av övriga växter som inte
är rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2021
Areal: 957 hektar
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: skog
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Klimparnas naturreservat ligger 22 kilometer sydsydväst om Färila. Besökare når enklast naturreservatet via skogsbilvägen som går in i reservatet norrifrån.

Centrumkoordinater (SWEREF99 TM): N: 6831475 E: 537659

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss