Hådells gammelskog

Kojan i Hådells gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Hådells gammelskog finns en kopia av en skogskoja. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hådells gammelskog är 35 hektar stort och är ett av få äldre skogsområden i kommunen som får utvecklas fritt. I reservatet kan du besöka en kopia av en gammal skogsarbetarkoja. Här kan du även ta en paus och elda vid grillplatsen. Härifrån kan du vandra på en stig i en slinga genom den skyddade skogen.

I reservatet breder den drygt 200 år gamla barrblandskogen ut sig på den magra och blockiga moränmarken. Den innehåller också små våtmarker och tidvis vattenfyllda sänkor.

I den nya delen av reservatet, precis intill den gamla reservatsgränsen, finns en fornlämning. Det är en boplats från stenåldern som syns som gropar i klapperstensfältet. Boplatsområdet består av sex boplatsgropar, varav fem av boplatsgroparna ligger i linje med varandra.

Växt- och djurliv

I skogen förekommer död ved i form av stående döda träd, högstubbar och liggande stammar. Detta är viktiga förutsättningar för de växt- och djurarter som är bundna till den gamla skogen. Exempel på arter i området är tallticka, lunglav, spillkråka, tretåig hackspett och tjäder.

Det är många djur som trivs i reservatet. Förutom tretåig hackspett, spillkråka och tjäder har älg, rådjur, grävling och lodjur observerats i området.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

 • framföra motordrivet fordon eller parkera fordon eller släpvagnar i området
 • göra upp eld
 • tälta
 • rida
 • klättra i boträd
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroller

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1999, utvidgat 2014
Areal:
cirka 35 hektar
Kommun:
Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och våtmark
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000