Hådells gammelskog

Kojan i Hådells gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I Hådells gammelskog finns en kopia av en skogskoja. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Hådells gammelskog är 35 ha stort och är ett av få äldre skogsområden i kommunen som får utvecklas fritt. I reservatet kan du besöka en kopia av en gammal skogsarbetarkoja. Här kan du även ta en paus och elda vid grillplatsen. Härifrån kan du vandra på en stig i en slinga genom den skyddade skogen.

I reservatet breder den drygt 200 år gamla barrblandskogen ut sig på den magra och blockiga moränmarken. Den innehåller också små våtmarker och tidvis vattenfyllda sänkor.

Kulturhistoriska värden

I den nya delen av reservatet, precis intill den gamla reservatsgränsen, finns en fornlämning. Det är en boplats från stenåldern som syns som gropar i klapperstensfältet. Boplatsområdet består av 6 boplatsgropar, varav 5 av boplatsgroparna ligger i linje med varandra.

Artrik miljö i död ved

I skogen förekommer död ved i form av stående döda träd, högstubbar och liggande stammar. Detta är viktiga förutsättningar för de växt- och djurarter som är bundna till den gamla skogen. Exempel på arter i området är tallticka, lunglav, spillkråka, tretåig hackspett och tjäder.

Djur i Hådells gammelskog

Det är många djur som trivs i reservatet. Förutom tretåig hackspett, spillkråka och tjäder har älg, rådjur, grävling och lodjur observerats i området.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet:

• framföra motordrivet fordon eller parkera fordon eller släpvagnar i området
• göra upp eld
• tälta
• rida
• klättra i boträd
• medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
• anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
• gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
• snitsla spår eller ordna orienteringskontroller

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1999, utvidgat 2014
Areal:
ca 35 ha
Kommun:
Gävle
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog och våtmark
Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000