Malungsfluggen

- stormdrabbat långskäggsberg

Malungsfluggen. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Malungsfluggen är en gammal klassisk växtlokal för långskägglaven som tidigare är funnen på granar runt hela berget. Idag finns laven troligen bara kvar i mycket litet antal. Anledningen är att reservatet blivit hårt drabbat av stormfällningar.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö som hyser en förekomst av den rödlistade laven långskägg. Syftet är även att ge allmänheten möjlighet till naturupplevelse.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Skog vid gränsen

Berget utgör ett gränsberg mellan Medelpad och Hälsingland. När reservatet bildades var skogen på toppen en granskog i åldern 120 - 200 år. Skogsbeståndet mot norr var tätare och hade klenare träd än ostsluttningen där klimatförhållandet är mer gynnsamt.

I de östra delarna förekommer mycket lågor (omkullfallna träd). På grund av den höga höjden förekommer mycket snöbrottsskador på granarna och många har låg vitalitet. Inga spår av bränder ses i skogen.

De tre mindre myrarna som finns i reservatet är av typen fattigkärr och här är dominerande arter blåtåtel och ängsull samt vitmossan.

Stormdrabbat

2013 drabbades flera naturreservat av stormen Ivar med kraftiga stormfällningar som följd, så även i Malungsfluggen. Det innebär att området är svårt att ta sig fram i och
det kan även vara farligt att vistas i området på grund av fallande träd och träd som
ligger i spänn. Stora delar av den skog som föll var hemvist för arten långskägg. Långskägg tål inte för öppna och blåsiga skogar vilket gör att den missgynnas av bland annat stormfällningar.

Stormfällningarna har medfört stora och intensiva svärmningar av granbarkborre. Inventeringar visar att merparten av granarna i reservatet nu är döda. De
träd som lever är lövträd som björk, asp och rönn. Detta kan liknas vid en ”lövbränna”, det vill säga vad som uppstår efter intensiv brand. Lövträd dominerar och det utvecklas en lövskogsfas.

Vedsvampar

Trots förekomsten av  lågor saknas de riktigt skyddsvärda och hotade vedsvamparna i området. Bland noterade arter förekommer gränsticka, kötticka, ullticka, tickmussling, granticka och vedticka. Du som är intresserad av vedsvampar har i dessa stordrabbade reservat en oas att botanisera i för framtiden.

Naturreservat i närheten

I söder ansluter det stora reservatet Hästmyrberget i Gävleborgs län.

Köttickan växer på liggande granstammar eller upprättstående stubbar och torrträd. Foto: Jonas Salmonsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1985, utvidgades 2006

Storlek: 30 hektar (138 hektar ansluter i Hästmyrbergets reservat i Gävleborgs län)

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000