Vålådalen

Här finns höga fjäll, mäktiga dalar, kristallklara vattendrag och vidsträckta skogar. Människor har funnits här ända sedan inlandsisen smälte. I området betar renar från två samebyar, Tåssåsen och Handölsdalen.

Sensommarbild Vålådalens naturreservat

Lunndörrsån Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Vålådalens naturreservat är ett välbesökt utflyktsmål och enkelt att nå. För att skydda området från alltför stort slitage finns för vissa platser särskilda restriktioner som begränsar tillgängligheten.

Vålådalen bjuder på ett varierande landskap med karga fjällvidder, blomstrande dalgångar och frodiga fjällnära skogar. Här finns också stora myrar, blanka sjöar och strömmande vatten. De högsta fjälltopparna når över 1 600 meter.

I reservatet finns Anaris-, Bunner- och Lunndörrsfjällen. Du kan göra en dagstur upp på toppen av Ottfjället, eller vandra i flera dagar genom väglöst land och övernatta i fjällstugor.

Samernas land

I området har det bedrivits renskötsel sedan länge. Här finns många spår efter samernas liv och arbete. Det finns lämningar ända från den tidigaste fångstkulturen till dagens moderna renskötsel.

I området verkar två samebyar, Tåssåsen och Handölsdalen. Har du tur får du se renar. Du måste visa stor hänsyn och aldrig närma dig renarna som kan bli skrämda och störda. Sätt dig ned på avstånd och njut av synen, eller ta en stor omväg. Om renarna springer iväg har du kommit för nära. Detta gäller framför allt under våren och försommaren då kalvarna föds.

Välkommen till fjällvärlden och renens rike - vett och etikett Pdf, 578.6 kB.

Rikt djurliv och blomsterprakt

Den ostörda naturen och de många olika miljöerna har skapat ett fantastiskt rikt djurliv. Här lever sällsynta och hotade djurarter som fjällräv och fjällvickerblåvinge sida vid sida med våra stora rovdjur.

I de västra delarna av reservatet finns det mycket kalk i marken. Det gör att många olika sorters blommor trivs här. Den som vill se orkidéer kan hitta många sorter kring Vålåsen, mitt i reservatet.

Natur formad av is och vatten

I området finns väldigt ovanlig natur som bildades när inlandsisen smälte. Då smältvattnet förflyttade mängder av sten och grus skapades bland annat den särpräglade Issjödalen och de unika pyramiderna vid Gröndalen. Isens rörelser har lämnat spår i hela området, till exempel i Lunndörrspasset och på Bunnerfjällens sluttningar.

Från stenålder till nybyggarkultur

Kring Ånnsjön finns ett stort antal lämningar som visar att människor varit här ända sedan stenåldern. Det finns hällristningar, grav­högar och 50 boplatser från stenåldern. Du kan även hitta två stora fångstgropssystem. Det är områden med mängder av djupa gropar som grävdes för att fånga älgar.

Från senare tider finns spår efter nybyggarkultur, till exempel fäbodvallar och spår efter skogsbruk och gruvdrift.

Särskilda restriktioner i naturreservatet

Vålådalens naturreservat bildades för att skydda naturområdet för framtiden. För att även kommande generationer ska kunna uppleva samma fantastiska natur behöver vi ta hand om den. Vissa växter, djur och naturformationer i reservatet är extra skyddsvärda och går inte att återställa om de blir skadade.

Nedan listas de särskilda restriktioner som Länsstyrelsen infört i Vålådalens naturreservat från och med sommaren 2019. Några är permanenta, andra är tillfälliga. Bryter du mot förbuden innebär det brott mot miljöbalken och kan leda till dagsböter.

Ett arbete har påbörjats med att se över befintliga beslut och föreskrifter. Läs mer om utvecklingsarbetet här:

Revidering av föreskrifter Vålådalens naturreservat

Avspärrningar vid Blanktjärn

Avspärrningar vid Blanktjärn. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Pyramiderna och närliggande slänter har ett permanent beträdnadsförbud. Det betyder att du inte alls får vara inom förbudsområdet, varken till fots eller på annat sätt. Bryter du mot förbudet innebär det brott mot miljöbalken och kan leda till dagsböter.

Marken på åsryggen där pyramiderna finns har utsatts för ohållbart mycket slitage. Slitaget äventyrar både formen och växtligheten på åsen. Återhämtningen av växtlighet på marken går mycket långsamt och på grund av det stora besökstrycket i området infördes ett permanent förbud.

Beslutskarta, permanent beträdnadsförbud på Pyramiderna. Pdf, 449.5 kB.

Beslut om permanent beträdnadsförbud på Pyramiderna, diarienummer 2963-19 Pdf, 642.3 kB.

På grund av kraftigt ökat besökstryck har Östra Blanktjärn och marken runtomkring nått gränsen för vad naturen tål. För att området ska kunna återhämta sig har Länsstyrelsen infört ett tillfälligt beträdnadsförbud runt tjärnen och dess nära omgivningar. Inom förbudsområdet får du inte vistas utanför den markerade leden. Bryter du mot förbudet innebär det brott mot miljöbalken och kan leda till dagsböter.

Det finns skyltar och informationstavlor i Vålådalen som tydligt talar om vad som gäller för dig som besöker området. När du närmar dig förbudsområdet finns avspärrningar med rep och skyltar som berättar vad som gäller.

Förbudet innebär att det inte är tillåtet med några aktiviteter vid och i tjärnen. Till exempel får du inte gå på stranden, bada på sommaren eller åka skridskor på vintern.

Beslutskarta Blanktjärn, interimistiskt beträdnadsförbud Pdf, 765.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om interimistiskt beträdnadsförbud vid Blanktjärn, diarienummer 4361-19 Pdf, 213.2 kB.

Beslut förlängning av interimistiskt beslut, diarienummer 1678-22 Pdf, 10.1 MB.

Cykelrestriktioner i naturreservatet

Intresset för att cykla i naturen och fjällen har på senare år ökat över hela världen. Det märks tydligt även i vårt län.

Forskning visar att cykling inte innebär mer slitage på marken än vandring så länge underlaget är platt och torrt. I kuperad terräng och på blöt mark sliter cykeldäcken däremot hårdare på marken än skotramp.

På en cykel färdas man dessutom tyst och snabbt vilket ökar risken för att skrämma och störa djur, inte minst renar i fjällvärlden.

Översiktskarta, interimistiskt cykelförbud Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om interimistiskt cykelförbud, diarienummer 4360-19 Pdf, 206.2 kB.

Beslut förlängning av interimistiskt beslut, diarienummer 1678-22 Pdf, 10.1 MB.

Området runt Blanktjärnarna kallas Mårtenflätet och rymmer unika blomsterängar med mycket starkt skyddsvärde i naturreservatet. Cykling i området innebär ett akut hot mot en av Sveriges mest sällsynta orkidéer som växer längs stigarna just här. Därför har Länsstyrelsen infört ett tillfälligt förbud mot cykling inom området. Bryter du mot förbudet innebär det brott mot miljöbalken och kan leda till dagsböter.

Du får cykla längs delar av den så kallade Blanktjärnsrundan, men vid Östra Blanktjärn måste du lämna cykeln vid gränsen till området med beträdnadsförbud. Det är alltså inte tillåtet att cykla hela rundan. Från förbudsgränsen kan du promenera den sista biten fram till tjärnen. Cykelställ finns både vid den södra och norra änden av förbudsområdet. Glöm inte att ta med cykellåset! Observera att det inte heller är tillåtet att bära eller leda cykeln genom förbudsområdet.

Beslutskarta Blanktjärnsområdet, interimistiskt cykelförbud Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Dalgången Holkendurrie har under lång tid varit en ostörd plats för många särskilt skyddsvärda djur. Dessa kan störas eller skrämmas av cyklar som dyker upp snabbt och tyst. Stigen är mycket avsides för vandrare och har varit sparsamt använd i alla tider, men har de senaste åren blivit populär att cykla. För att skydda djurlivet har Länsstyrelsen infört ett tillfälligt förbud mot cykling genom dalen. Bryter du mot förbudet innebär det brott mot miljöbalken och kan leda till dagsböter.

Beslutskarta Holkendurrie, interimistiskt cykelförbud Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid foten av Anarisfjällen breder en stor grusplatå ut sig som på avstånd ser helt platt ut. Platån är i själva verket ett flera tusen år gammalt, torrlagt isälvsdelta, därav namnet Gröndalsdeltat.

Området ligger nio kilometer från närmaste bilväg och har därför hittills varit relativt skyddat mot slitage. På senare år har besöksantalet ökat kraftigt. För att undvika permanenta skador på den känsliga marken med tunn växtlighet har Länsstyrelsen infört ett tillfälligt förbud mot cykling utanför den markerade leden. Bryter du mot förbudet innebär det brott mot miljöbalken och kan leda till dagsböter.

Inom förbudsområdet får du endast cykla på uppmärkta, statliga sommarleder. Observera att du inte får cykla upp/ned längs den branta ledsträckan mellan Issjödalen och Gröndalsplatån, där måste du kliva av och leda cykeln. Skyltar på plats talar om vad som gäller.

Beslutskarta Gröndalsdeltat, permanent beträdnadsförbud Pdf, 449.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutskarta Gröndalsdeltat, interimistiskt cykelförbud Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Elcykling på renbetesfjäll är inte tillåtet

Allemansrätten är inte motoriserad, vilket innebär att det inte är tillåtet med elcykel i naturen utan markägarens tillåtelse. Detta gäller oavsett cykelns effekt i kW.

På statens mark inom renbetesfjäll (se kartor nedan) företräder Länsstyrelsen markägaren. För renbetesfjällen har Länsstyrelsen infört en policy som innebär att elcykling som huvudregel inte är tillåtet. Elcykling på statens mark inom renbetesfjällen kan dock i undantagsfall tillåtas efter särskild prövning av Länsstyrelsen. Policyn har införts för att värna det allemansrättsliga, icke motoriserade friluftslivet framför motoriserat friluftsliv.

Motortrafik i naturen

Policy om elcykling inom renbetesfjäll Pdf, 243.3 kB.

Karta över norra renbetesfjällen Pdf, 1.8 MB.

Karta över södra renbetesfjällen Pdf, 1.8 MB.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Ingen bro över Härjångsån

  Ingen bro över Härjångsån

  Det finns i nuläget ingen bro över Härjångsån, den kommer att sättas upp så snart vattenståndet medger det.

Föreskrifter

Välkommen till Vålådalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågel­bo, lya eller gryt
 • göra åverkan på mark eller växtlig­het, torrträd och vindfällen inräk­nade
 • vid eldning använda annat än döda grenar, med­havd ved eller ved från de förråd som anordnats i reservatet
 • framföra motorbåt
 • färdas med båt (inklusive kanot) på Rekån uppströms Rekåstugan
 • framföra motor­drivet fordon i terräng
 • utan länsstyrelsens tillstånd landa med luftfarkost.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1988, utvidgat 2016

Storlek: 1 211 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Naturum Vålådalen

I Vålådalen finns ett naturum med utställningar om naturen i området, olika aktiviteter och guidade turer.

På Naturums hemsida kan du se aktuella öppettider och program. Länk till annan webbplats.

Pågående utvecklingsarbete i reservatet

Under hösten 2021 påbörjade Länsstyrelsen ett utvecklingsarbetet med att se över de befintliga föreskrifterna för naturreservatet Vålådalen.
Du kan läsa mer om arbetet här:

Revidering av föreskrifter i Vålådalens naturreservat

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning