Vålådalen

Här finns höga berg och djupa dalar. Rennäringen och samerna har funnits i området under väldigt lång tid. Naturen har skapat pyramider och blomstrande dal­gångar. Vålådalens naturreservat är enkelt att nå och väldigt många besöker det.

Höstbild från Vålådalens naturreservat

Blanktjärn, några kilometer söder om Vålådalen, i höstskrud

Du kan uppleva ett vackert landskap med orörda fjäll och stora skogar. I Vålådalen finns myrar, blanka sjöar och strömmande vatten. De högsta fjälltopparna når över 1 600 meter.

I reservatet finns Anaris-, Bunner- och Lunndörrsfjällen. Du kan göra en vandring upp på toppen av Ottfjället eller gå en flerdagars tur mellan fjällstugor.

Samernas land

I Vålådalen har det funnits samer och renskötsel väldigt länge. I landskapet finns många spår efter samernas liv och arbete. Det finns samiska lämningar ända sedan den tidigaste fångstkulturen till dagens renskötsel.

I området bedrivs renskötsel fortfarande. Har du tur så får du se renar. Du måste visa stor hänsyn och aldrig närma dig renarna som kan skrämmas och störas. Detta gäller framför allt under våren då kalvarna föds.

Fjällräv och järv

Den orörda naturen och de många olika miljöerna har skapat ett fantastiskt rikt djurliv. Sällsynta och hotade djurarter som fjällräv och järv lever här.

I de västra delarna av reservatet finns det mycket kalk i marken. Det gör att många vackra blommor finns här. Kring Vålåsen finns bland annat många olika sorter orkidéer. Ett fint utflyktsmål är Östra Blanktjärnen med vatten som skimrar grönt och blått av kalk.

Finns det verkligen pyramider?

I området finns väldigt ovanlig natur som glaciärerna skapade när smältvattnet flyttade mängder av sten och grus. Det gäller bland annat den vackra Issjödalen och pyramiderna vid Gröndalen. På Bunnerfjällens sluttningar är landskapet också särskilt spännande.

Bebott sedan stenåldern

Kring Ånnsjön finns ett stort antal lämningar som visar att människor varit där ända sedan stenåldern. Det finns hällristningar som föreställer älgar. Där finns också grav­högar och 50 boplatser från stenåldern.

Du kan även hitta två stora fångstgropssystem. Det är områden med mängder av gropar som grävdes för att fånga älgar.

Skydda området för framtiden

Vålådalens naturreservat kom till för att skydda naturområdet för framtiden. Vi måste se till att de värden som finns i reservatet även skyddas så att våra barnbarn också ska kunna få uppleva samma fantastiska natur som vi gör idag. Vissa växter, djur och naturformationer i reservatet är extra skyddsvärda och skador på dessa går inte att reparera.

Nedan listas de åtgärder som Länsstyrelsen vidtar i Vålådalens naturreservat från och med sommaren 2019. Några är permanenta, andra är tillfälliga.

PYRAMIDERNA är belagda med ett permanent beträdnadsförbud. Det betyder att du inte alls får vara på Pyramiderna eller i slänterna runtomkring, varken till fots eller på annat sätt.

Anledningen är att marken på åsryggen där pyramiderna finns utsatts för ohållbart mycket slitage, ett slitage som äventyrar formen och växtligheten på åsen.

Återhämtningen av växtlighet på marken är mycket långsam och med tanke på det stora besökstrycket i området väljer vi därför ett permanent förbud.

Beslutskarta, permanent beträdnadsförbud på Pyramiderna. Pdf, 449.5 kB.

Beslut om permanent beträdnadsförbud på Pyramiderna finns att begära ut ifrån vårt diarium.

Blanktjärn och marken runt tjärnarna har nått gränsen för vad naturen tål och behöver återhämtning. Vi har därför infört ett tillfälligt beträdandeförbud runt Blanktjärn och dess nära omgivningar (beslut 3 juni 2019). Bryter du mot förbuden innebär det brott mot Miljöbalken och kan leda till dagsböter.

Begränsningen gäller i tre år. Under tiden kommer vi att påbörja arbetet med att få till ett hållbart friluftsliv vid Blanktjärn.

Du är ändå välkommen att gå Blanktjärnsrundan. Du ser den vackra, smaragdgröna tjärnen från de utsiktsplatser som finns. Dels uppe på rullstensåsen och dels nere vid tjärnen. Vid tjärnen finns också ett dass.

Det finns rastplatser längs rundan där du kan äta din matsäck och njuta av naturen. När du kommer fram till tjärnen finns avspärrningar med rep och skyltar som berättar vad som gäller. Vänligen respektera avspärrningarna.

Att tänka på

Vid tjärnen måste mossa och växter få chans att åter växa. Annars rinner jord ner i tjärnen och kan göra den grumlig. Kanske förstöra den för alltid. Du måste därför avstå alla aktiviteter vid och i tjärnen, vilket innebär att du inte får gå på stranden, bada på sommaren eller åka skridskor på vintern.

Det är inte heller tillåtet att vandra iväg till närliggande tjärnar då inte heller dessa platser klarar av ett stort antal besökare.

Det finns skyltar och informationstavlor i Vålådalen som tydligt talar om vad som gäller för dig som besöker området.

Beslutskarta Blanktjärn, interimistiskt beträdnadsförbud Pdf, 765.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om interimistiskt beträdnadsförbud vid Blanktjärn finns att begära ut ifrån vårt diarium.

Cykelfria områden

Att cykla i naturen och fjällen ökar mest av alla friluftsintressen i världen och även här i vårt län är intresset stort.

Det är en aktivitet som nästan uteslutande rör sig efter stigar. Färsk forskning från grannlandet Norge, med liknande markunderlag som i Sverige, visar att cykling inte innebär mer slitage på marken än vandring så länge underlaget är platt och torrt. I kuperad terräng och på blöt mark sliter cykeldäcken hårdare på marken än skotramp.

Teknikutvecklingen för terrängcyklar går hela tiden framåt, man kommer längre och klarar att cykla i svårare terräng. En cyklist färdas ofta tyst och snabbt vilket ökar risken för att skrämma djur till fjälls, inte minst renar.

Översiktskarta, interimistiskt cykelförbud Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om interimistiskt cykelförbud finns att begära ut från vårt diarium.

Besöksutvecklingen längs den numera riksbekanta Blanktjärns­rundan har varit enorm. Antalet besökspassager har femdubblats på lika många år. Under 2018 visade besöksräkning över 17 000 passager, varav ungefär en tredjedel var cyklister.

Området runt tjärnarna är starkt kuperat och rymmer utöver fantastiska åsformationer även helt unika blomsterängar som har ett mycket starkt skyddsvärde i naturreservatet. En spridning av cykling till dessa områden skulle bland annat innebära ett akut hot mot en av Sveriges mest sällsynta orkidéer eftersom den växer efter stigar där.

Stigcykelkulturen bygger mycket på att finna stigar som är lämpliga för cykling. Då vi redan nu har mycket cykling i området och ser tendenser till att det börjar sprida sig ut från själva Blanktjärns­rundan, och in i området som är så skyddsvärt, bedömer Länsstyrelsen att det är motiverat att skapa cykelfritt område här tills vi har en fullständig plan för Blanktjärns­området.

Varför får du inte cykla längs hela Blanktjärnsleden?

För att komma fram till Blanktjärn måste man passera en hög ås som är kuperad så till den grad att cyklingen bedöms slita onödigt mycket på åsen. Cyklister är välkomna att se den vackra tjärnen men måste lämna cykeln vid förbudsgränsen, antingen i närheten av den södra eller norra åsändan.

Beslutskarta Mårtenflätet, interimistiskt cykelförbud Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid förra sekelskiftet var transporten sommartid mellan västra Härjedalen och västra Jämtland ombesörjd av en stig genom en fantastisk dalgång som idag löper genom den västra delen av Vålådalens naturreservat. Stigen, som är mycket avsides för vandrare förbinder den dryga tre mil långa sträckan mellan Ljungris och Storulvån.

Den har varit sparsamt använd i alla tider men har de senaste åren upptäckts av cyklister och används numera frekvent som en del i långfärdsrundor.

Detta område är en refug, det vill säga ett tillhåll för många särskilt skyddsvärda djur som skräms av de snabba och tysta cyklisterna. Om cykeltrycket skulle fortsätta öka i samma omfattning ser vi uppenbara problem med djurlivets ostördhet i dalgången.

Stigen är fortsatt öppen att vandra men det kommer från och med sommaren 2019 inte att vara tillåtet att cykla genom området. Detta gäller till och med sommaren 2021. Därefter kan vi komma att permanenta förbudet eller reglera på annat sätt beroende på utvecklingen av cyklingen i området som helhet.

Beslutskarta Holkendurrie, interimistiskt cykelförbud Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid foten av Anarisfjällen breder en stor grusplatå ut sig som på avstånd ser helt platt ut. Denna plats är ett isälvsdelta. En stor älv har under istiden sköljt med sig sand och grus ut i en stor sjö som fanns norr om den och täckte hela Vålådalssänkan. Då sjön rann undan och blottlade sandbotten, eller Gröndalsplatån, smälte isblocken och lämnade gropar efter sig.

Tack vare att avståndet till närmaste bilväg är nio kilometer har det här området hittills varit skyddat mot för stort slitage. Men med cykel tar man sig snabbt och enkelt dit och området inbjuder dessutom till att cykla utanför den led som passerar platån då det är helt platt och med dålig växtlighet.

Vi vet att många cyklar utanför lederna i delar av området idag och befarar att en ökning av denna aktivitet kommer att tunna ut växtligheten ännu mer.

Vi väljer därför att införa ett tillfälligt, cykelfritt område på Gröndalsplatån och längst in i Issjödalen. Kombinationen av branta sluttningar som slits mer av bromsande och spinnande cykeldäck, stora ytor som inbjuder till cykling med slitage som marken inte kan återhämta sig från, samt möjligheten att med cykel ta sig längre på kortare tid, gör att värdena i området bedöms hotade av just cykling.

Cykling får ske efter uppmärkta, statliga sommarleder i området. Längs leden från ”Kungliga” jaktstugan längst in i Issjödalen och upp till Gröndalsplatån får du endast leda cykeln.

Om du som cyklist enbart håller dig på befintliga leder bedömer vi att de unika naturvärdena inte skadas. Om cyklingen fortsätter utanför lederna, trots begränsningarna, överväger vi att permanent införa cykelförbud även på lederna.

Beslutskarta Gröndalsdeltat, permanent beträdnadsförbud Pdf, 449.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutskarta Gröndalsdeltat, interimistiskt cykelförbud Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter

Välkommen till Vålådalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågel­bo, lya eller gryt
 • göra åverkan på mark eller växtlig­het, torrträd och vindfällen inräk­nade
 • vid eldning använda annat än döda grenar, med­havd ved eller ved från de förråd som anordnats i reservatet
 • framföra motorbåt
 • färdas med båt (inklusive kanot) på Rekån uppströms Rekåstugan
 • framföra motor­drivet fordon i terräng
 • utan länsstyrelsens tillstånd landa med luftfarkost.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Skidled Skidled
 • Skoterled Skoterled
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 1988, utvidgat 2016

Storlek: 1 211 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område