Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sprötberget

Här kan du få se den ovanliga och storbladiga lunglaven, som oftast återfinns på sälg och asp, växa på branta klipphällar.

Lunglav på björk

Den storbladiga lunglaven trivs på björk. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gran är toppen

Sprötbergets naturreservat består av två berg, Sprötberget och Bodberget. Högst upp på topparna finner du nästan bara granar, både levande och döda ikullfallna. På bergens sluttningar är granarna uppblandade med lövträd.

Fläckvis är lövträden i majoritet, så kallade lövbrännor. De har växt upp efter att branden dragit fram och andra träd har inte mäktat med att konkurrera ut dem.

Gammal skog

Skogen i Sprötbergets naturreservat är inte jättegammal, de äldsta träden är uppåt 170 år. Detta beror sannolikt på att skogen dimensionsavverkats, det vill säga man har avverkat de största och äldsta träden.

Dessutom har branden gått fram i området och det kan misstänkas att skogen är rensad på brandskadade träd och stubbar. Du kan i alla fall hitta en hel del döda ikullfallna träd.

Värdefull natur

Nästan halva naturreservatet är utpekat att ingå i det europeiska nätverket för skyddad natur, Natura 2000. I Sprötbergets naturreservat finns naturtypen västlig taiga samt den viktiga arten skogsrör.

Vid inventeringar i området har hittills 27 sällsynta arter hittats. En art är direkt hotad av utrotning, fyra andra arter är klassade som sårbara.

Spår av fäboddrift

På toppen av Bodberget finns rester av en fäbod, Hällvattenbodarna. Den finns upptagen på laga skifteskarta från 1856. Det finns uppgifter om att bara husgrunden av bustugan fanns kvar på 1940-talet. Nu kan man hitta ruinerna av vad som kan ha varit en ladugård.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Sprötberget. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 3,2 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och delvis Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss