Meån

Meåns naturreservat består av örtrik gran­skog och stora orörda områden med sump­skog. Det går en ås genom området, från sydost till nordväst. Hela området har legat under havsytan när inlandsisen drog sig tillbaka.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Sumpmarker

Nästan en tredjedel av natur­reservatets areal består av sumpmark. Eftersom inga stora åtgärder gjorts för att öka skogens tillväxt, till exempel utdikning av våta markpartier, finns de underjordiska strömmarna av grundvatten kvar. Det gör att näring från berggrunden kan transporteras ut till områdets jordlager och ge en örtrik flora.

Skogen

Den örtrika granskogen har en ålder på 130 år eftersom den till stora delar uppkommit efter en större brand. Inslaget av lövträd är ungefär 10 procent och består mest av asp, glas­björk och sälg, men även hägg och gråal påträffas. Äldre tallar med brandskador finns också i området.


​Områden med död ved finns norr om Meån samt i den brantaste sluttningen söder om Meån. Den döda veden lockar många olika vedinsekter som livnär sig på den döda veden. Finns det gott om insekter trivs fåglar också i området. På den döda veden livnär sig även vedlevande svampar.

Natura 2000

Delar av naturreservatet har så speciella naturtyper att det upptagits i EU´s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. Det är lövsumpskog, taiga, näringsrik granskog och öppna mossar och kärr som rapport­erats till EU enligt Art- och habitatdirektivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Meån. Tänk på att det inom naturreservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 39,3 hektar

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss