Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kattögeltjärnen

Du har tur som beslutar dig för att besöka Kattögeltjärnen. Om du är intresserad av att se riktigt storvuxna lövträd som aspar och sälgar är detta nämligen rätta platsen. Inte någon annanstans i Sverige finns det något liknande. Några träd har stammar på upp till en meter i diameter. Men vackra orkidéer i starka färger och hackspettar som trummar mot trädstammarna drar också uppmärksamheten till sig. Missa inte heller de fuktiga små kärren, rikkärr, där det också finns mycket spännande att se.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I Kattögeltjärnens naturres­ervat finns både skog och en hel del fuktig mark, så kallade våtmarker med kärr, myrar och små sjöar.

Kalk och vatten

Området är kalkrikt och i de små fuktiga kärren, rikkärren kan du se många ovanliga art­er. Sällsynta och hotade moss­or, svampar, skalbaggar, snäck­or och fjärilar finns just i rik­kärren. De är mycket ovanliga och finns bara på några ställen i landet.

Tuff kalk eller kalktuff

Här i Kattögeltjärnen finns det fyra så kallade kalktuffkällor. Det är källor med vatten som är kalkhaltigt. Bergarten är kalksten som delvis är genom­släpplig, porös. Det gör att vatten med mycket kalk kan sippra fram och avsätta parti­klar som med tiden blir till en liten kupol av hård kalk, så kallad kalktuff.

En av kalktuffarna du kan se här är faktiskt bland de finaste du kan se i hela Jämtland.

Korall i skogen?

De riktigt grova gamla lövträd som växer här i Kattögeltjärnen är alltså ovanliga idag. Utan dom skulle många olika arter inte överleva. Ett exempel är en unik svamp som kräver ved av döda lövträd för att överleva. Den har ett vackert namn, koralltaggsvamp som med sin spretiga form just liknar en korall.

Sällsynta fåglar och växter

Många ovanliga fåglar gillar blandningen av lövträd och gran. Därför kan du här till exempel träffa på den tretåiga hackspetten och lavskrikan. Båda är klassade som nära hotade på rödlistan.

Det är inte bara fåglar som trivs här. Här trivs också en hel rad mycket ovanliga växter som är beroende av de gamla träden. Faktiskt är det ett trettiotal arter som är rödlist­ade. Det innebär att de är hot­ade och sällsynta. Ett exempel på en sådan rödlistad art är en slags snäcka. Den har ett spä­nnande namn, den otandade grynsnäckan och trivs i fuktig mark med mycket mossa.

Spår av skogsbränder

Man kan fortfarande se spåren efter skogsbränder i området även om det nu var länge sed­an det brann. Det är skador i barken på de äldre träden som man kan hitta, så kallade brand­ljud. De växer sakta igen efter branden men tack vare dem kan du faktiskt se hur många gånger det brunnit i en skog. Det finns också förkol­nade stubbar lite varstans i skogen.

Granen tar över

Här finns också mer lövträd än vad som är vanlig. Ofta tar granen över men efter en skogs­brand får lövträden cha­ns att växa upp snabbt.

Men allt eftersom tiden går konkurreras lövträden ut av granen. Du kan se att det fort­farande finns gott om lövträd här. Men de är på väg att för­svinna i den allt mörkare gran­skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Kattögel­tjärnen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller sa­mla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och mat­svamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • framföra motor­drivet fordon i te­rräng inom hela området.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 8 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss