Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skalet-Ryggen

I ett landskap som formats av en isälv för flera tusen år sedan kan du uppleva en väldigt gammal skog som, i den svårframkomliga terrängen, fått sköta sig själv under lång tid.

Fallna döda granar lutade mot berghäll

I ett landskap präglat av modernt skogsbruk ligger Skalet-Ryggen placerat där det är svårt att bruka skogen. Den sönderskurna och bitvis väldigt branta terrängen är inte möjlig att bruka med maskiner. Gammalt tillbaka har det plockhuggits tall, det vill säga vissa större träd har sågats ner och tagits ut för virke. Du kan fortfarande se gamla stubbar.

Bäckravinen

Den djupt nedskurna bäckravinen samlar rännilar från omkringliggande marker till den bäck som rinner längst där nere. Om du tar dig ner till bäcken kommer du märka att det är en fuktig miljö där väldigt speciella lavar och mossor trivs. Bland andra arter växer den utrotningshotade trådbrosklaven både direkt på klippväggar och i träden.

Gammelskogen

Hela naturreservatet består till största delen av gammal granskog. Här och var kan du se större partier med olika lövträd som vuxit sig starka efter en brand för länge sen. I de brantare partierna och även på de magra hedarna finns olikåldrig tallskog, det vill säga tallar av olika storlek och ålder.

Hela reservatsområdet uppvisar spår efter bränder och har mycket död ved, det vill säga gamla döda träd som antingen står upp eller ligger på marken. Ofta är det gamla tallar, upp till 250 år gamla, som visar spår från skogsbränder. Enstaka tallar har brandspår från mer än en brand.

I fuktigare delar av reservatet finns gammal granskog som klarat sig från att brinna upp i skogsbrand. Där kan du hitta granar med en diameter i brösthöjd på en meter och om de växer i ett näringsrikt stråk så kan de vara uppåt trettio meter höga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Skalet-Ryggen. Tänk på att det inom reservatet inte är till­åtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motordrivet fordon.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 71 hektar

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss