Klyttkälberget

Vill du se Batmans lav? Eller vandra i både grov tallskog och frodig lövskog? Då ska du besöka Klyttkälbergets naturreservat.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Klyttkälbergets naturreservat ligger tre kilometer nordost om Gimåns utlopp i Tättesjön. Naturreservatet är lövskogsrikt och det har varit många skogsbränder här.

Kalk i berget

Här finns en speciells sorts berg. Det är en bergart som heter diabas. Där trivs växter som behöver kalk. Man hittar därför vispstarr, blåsippa, nattviol och kranshakmossa här.

På Klyttkälberget finns lavar med intressanta namn som skugg­blåslav och spatelbrosk­lav.

Ovanliga och skyddsvärda

Totalt har man hittat 21 hotade och sällsynta, rödlistade, sorters växter. Exempel är vedsvamparna blackticka, rynkskinn och doftskinn.

Batmans lav

Och vem vill inte se Batmans egen läderlappslav. Den heter faktiskt så och växer på flera aspar i reservatet.

Grova och höga stubbar av tall säger oss att det tidigare funnits mycket grövre skog än vad det gör i dag.

Flest granar

Skogen består mest av gran men tallar finns spridda i nästan hela området. Det finns riktigt grova tallar. En del är 200 år gamla och har en dia­meter upp till 60 centimeter.

Det största naturvärdet finns hos de många lövträd som fått goda möjligheter att växa sig stora och höga efter skogs­bränder. Det kallas lövbrännor.

Spår efter bränder

Det finns äldre och grövre lövträd av asp, björk och sälg. Det finns även gott om andra spår efter skogsbränder, till exempel förkolnade stubbar och brand­skadade tall­stammar, som kallas brandljud.

Föreskrifter

Välkommen till Klyttkälberget. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • elda annat än med medhavd ved
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 19 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat