Finnsjöberget Gastsjö

En fin naturupplevelse väntar dig i det här reservatet. Du kan få se många olika sorters växter och djur. Dess­utom känns skogen som om det aldrig varit någon människa här.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Finnsjöberget sticker upp 450 meter över havet och stupar brant. Åt andra hållet böljar marken mjuk och vågformad. Reservatet är ett kuperat område.

Mellan spretiga, torra träd – och granar fulla av hänglav – blänker Lilltjärnens vatten. Här trivs mossor och lavar. Tystnaden bryts bara av fåglarnas sång.

Här trivs skogsfåglar. Här finns mycket att upptäcka –vanliga och ovanliga lavar, mossor, vedsvampar och örter.

Tillbaka till naturskogen

Skogen har stått orörd sedan början av 1900-talet och till viss del återfått sin karaktär av gammal orörd skog. Men det är alltså inte en skog som är helt orörd av människor.

Granarnas ålder varierar. Här finns också björk, asp och sälg och ganska gamla och höga tallar.

Skydd och skötsel

I skogen vid Finnsjöberget finns fortfarande trädsorter – arter – som är typiska för blomrika och näringsrika granskogen.

Att området är ett reservat, innebär skydd för dessa natur­typer och arter. Exempel är lappranunkel och fåglar som järpe, spillkråka, tjäder och tretåig hackspett.

Boträd

Riktade skötselåtgärder ska se till att det finns gott om mat och boträd åt hackspettar och andra fåglar som bor i träden. Döda träd som skyddas är viktiga för bland annat insekter.

Här finns minst 19 särskilt skyddsvärda sorters växter och djur. Det kallas att dom är rödlistade arter. Ett exempel är den mycket sällsynta ved­svampen isabellporing.

Vandrarens belöning

Naturreservatet kan bäst beskrivas som en natur­upplevelse. Från parkeringen vandrar man längs en skogs­bilväg. Därifrån går du på en stig som leder upp till Lilltjärnen.

Vid Lilltjärnen slutar stigen. Om du fortsätter upp för den branta sluttningen får du din belöning i form av mer lätt­vandrad skog och fina utsiktsplatser.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Finnsjöberget Gastsjö. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet
 • fälla levande eller stående döda träd samt upparbeta liggande död ved
 • plocka och samla in naturprodukter ( till exempel vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar och landmollusker
 • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
 • snitsla spår, anordna orienterings­kontroller eller anordna tävlingar
 • anlägga skoterled.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 8 utgör inte hinder för terräng­transport av fälld älg, förutsatt att spår­bildning ej sker. Detta förutsätter att fordon med lågt mark­tryck används och att lämpligt körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2004

Storlek: 1 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss