Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stensjön

Bäver och björn. Läderlappslav och hängticka. Rikedomen är stor i denna urskogsartade vildmark som kanske trampats av fler björntassar än människofötter.

Bild på spår efter tretåig hackspett i trädstam

Tretåig hackspett lämnar tydliga spår i trädstammen. Foto: Mostphotos.se

Vila i det vilda

Björnspillningen är färsk. Över trädtopparna svävar en kungsörn. De knotiga tallarna, med vida kronor och besynnerliga grenformer, viskar i vinden sin historia som sträcker sig mer än 400 år tillbaka i tiden. Känslan av att vandra där ingen människa på länge satt sin fot är påtaglig.

Stensjöbäcken vindlar sig genom landskapet, tills den bromsas av bävrarnas fällen. Bromsa upp du med, och njut av en kaffepaus vid någon av de vackert belägna tjärnarna!

Vildmark som kräver vana

Stensjöns naturreservat är inget för gröngölingar i lågskor. Området kräver vana, och karta, kompass och GPS är nödvändigt för att navigera i detta stiglösa land. Men den hängivne kommer att trivas i denna vildmark.

Reservatet består av sjöar, tjärnar, myrar och relativt glesa skogar med gott om död ved i olika former. Granen dominerar i skogen, men längs myrkanter och på blockrik mark trivs tallen bättre, och många av dem är flera hundra år gamla. Ena halvan av Stensjön ingår i reservatet, liksom de mindre vattnen Lill-Stensjön, Stortjärnen och Storöretjärnen.

Skyddsvärt

Tjäder, järpe, spillkråka och tretåig hackspett är fågelarter som omfattas av EU:s direktiv för naturskydd. Här trivs de alla gott, liksom en lång rad skyddsvärda svampar, lavar, mossor och insekter. Exempel är på vedsvampar med häftiga namn är grantickeporing, ostticka, hängticka, rynkskinn och stjärntagging. Mystiska lavar är rödbrun blekspik och läderlappslav.

Arterna hotas när trakthyggesbruket hackar sönder naturen till små isolerade öar. Stora sammanhängande områden behövs för att säkra deras fortlevnad. Stensjöns naturreservat stärker naturens chanser att bevara sina nuvarande ekosystem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Stensjön. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda, förutom på särskilt angivna platser
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet
 • fälla levande eller stående döda träd samt upparbeta liggande död ved
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar och landmollusker
 • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar
 • anlägga skoterled.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2005

Storlek: 16 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss