Mellgårdsbackarna

I detta naturreservat finner du en gammal granskog som växer på mark som innehåller kalk. I södra delen finns en del stora och gamla tallar, en del med brandskador i barken, så kallade brandljud.

Döda träd och blåsippor

Blåsippor bland träden kan tyda på att det är en kalkbarrskog. Bild: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skogen på Mellgårdsbackarna har vuxit där sedan lång tid tillbaka. Det kan du se genom de döda träd som står eller ligger här och var. Skogen består av mest granar i olika ålder, några äldre tallar och aspar.

Svampar som berättar

I markskiktet kan du hitta svampar som indikerar att det finns kalk i marken, som till exempel besk vaxskivling. Andra svampar tyder på lång sammanhängande tid utan större störningar i skog och mark, exempelvis blodspindling.

Spår efter brand

Det finns spår efter brand i skogen. Bland annat finns det gamla tallar där barken skadats nere vid marken. Det syns som en glipa in till veden. Den skadan kallas för brandljud. Ofta kan du se att tallens bark försöker valla in och "läka" skadan.

Tallar klarar sig mycket bättre än granar vid skogsbrand. En anledning till det är att tallens grenar sitter mycket högre upp, dit inte elden når. Sedan är det en klar fördel att barken är tjock.

Djur på skogen

På historisk karta från 1810 när storskiftet upprättades syns området som skogsbeklädd mark. Sedan dess har inga storskaliga skogsåtgärder utförts utan skogen har fått utvecklas relativt fritt. Enligt markägarna betades det på skogen ända in på 1970-talet.

Flera samebyar har sina renar i trakterna under främst vintern. Den samiska kulturen med renbete och andra traditionella näringar har format naturen under lång tid.

Föreskrifter

Välkommen till Mellgårdsbackarnas naturreservat. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp.
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 13 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat