Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mjövattenberget

I de två naturreservaten Mjövattenberget och Bollsberget kan du se de sista resterna av gammelskog i nordöstra Jämtland. Och här finns mycket att upptäcka: vacker natur, ovanliga arter och spår efter skogsbränder. Vid Mjövattenberget finns många små bäckdalar.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Här finns både naturskog och gammelskog

På hällar och i bergsbranter finns nästan orörd skog, så kallad naturskog. Den består av mest tallar.

Där det är mindre brant och i bäckdalar finns det däremot granskog. Granarna är 120 till 150 år gamla. I granskogen finns också en del gamla aspar, sälgar, björkar och tallar. I hela reservatet hittar du brandspår och träd som fallit omkull. På många träd växer det ved­svam­par och hänglav.

Bäcken leker kurragömma

Topografin i reservatet varierar mycket, med många små bäckdalar. Dalarna är delvis små raviner. Vattnet samlas i sydost till en bäck. Den bäcken leker kurragömma. Ibland ser du den porla, ibland gömmer den sig under jorden.

Du kan se många hotade arter

Gräset skogsrör och örten lappranunkel växer i reser­vatet. De är riktigt ovanliga, särskilt lappranunkel.

I granskogen finns också rödlistade vedsvampar. Om du känner en doft av anis vet du att det finns doftticka inom ungefär tio meter. Andra ovan­liga tickor du kan se är rosen­ticka och ullticka. Dessutom har du chansen att fotografera rynkskinn, violmussling och doftskinn.

Om du hellre spanar efter fåglar kan du bland annat se tjäder och järpe. Andra invå­nare här är lavskrika, tretåig hackspett och spillkråka.

Det är svåråtkom­ligt och därför orört

Längst i norr högg de ner de äldsta och grövsta träden i mitten av 1900-talet. I övrigt finns det bara stubbar efter riktigt gamla avverkningar.

Ungefär hälften av området är väldigt svåråtkomligt. Det är därför nästan helt orört. På äldre kartor har de till och med skrivit att marken här är odug­lig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Mjövattenberget. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd och vindfällen in­räknade
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med und­antag för bär och matsvamp
  • utföra vetenskap­liga undersökningar utan Länsstyrelsens tillstånd.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 0,8 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss