Orrmyrberget

Du kommer också att se många riktigt grova aspar i reservatet. Skogen är naturskogs­lik med många säll­synta arter. Här finns stubbar och gamla tallar med spår efter flera bränder.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Ovanliga svampar trivs i de gamla granarna

Skogen i reservatet ser fortfar­ande ut som naturskog, alltså skog som är nästan orörd av människan. De högg ner skog i mitten av 1900-talet.

Skogen är i dag full av grova stammar och stenar med mjuk mossa på. Här finns också lingon- och blåbärsris. Gran­arna är ungefär 100 år gamla. Det kommer att börja växa alltmer lavar och svampar på dem med tiden.

Än så länge finns de största naturvärdena i döda granar. Den sällsynta svampen black­ticka trivs i orörd, tät och fuktig granskog. Den växer i grova träd som har fallit omkull. Om du vill se ovanlig svamp ska du alltså också titta närmare på granar på marken. De döda granarna är även hem åt svamp­arna gränsticka, stjärn­tagging och ulltickeporing. Svamparna bryter sakta ner den döda veden.

I de grova asparna myllrar det av liv

De gamla asparna är riktiga skönheter. De är gråskimrande och många är riktigt grova. Du kanske går förbi några av de aspar som är 70 centimeter i diameter i brösthöjd. De är imponerande.

De här gamla lövträden är ovanliga i skogarna i dag. För många hotade lavar, svampar och insekter är asparna ett sista hem. Lövträden är även viktiga efter att de har dött. I de mossiga asparna som ligger på marken myllrar det nämligen av liv. Till och med den vita koralltaggsvampen växer på stammarna. Den svampen är riktigt sällsynt.

Även många fåglar trivs i barr­skog med gamla lövträd. Spill­kråkor har sina bon i grova aspar. Titta om du ser vågräta spår i barken på någon gran. Då vet du var den tretåiga hackspetten har gjort hål för att suga sav.

Du kan se att det har brunnit

Om du tittar noga kan du se spår efter bränder som har härjat här. Det finns kolnade stubbar lite överallt. I barken på några av de äldre träden finns det också så kallade brandljud. Brandljud är skador i barken som syns som en glipa långt ner på stammen.

Ett annat tydligt spår av bränd­er är att det finns många lövträd i skogen. Efter brand är det nämligen lövträden som växer snabbast. Skogen i reservatet är i ett ganska sent stadium efter brand. Granen tar sakta med säkert över området igen. Lövträden dominerar skogen bara till­fälligt efter en brand.

Föreskrifter

Välkommen till Orrmyrberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och mat­svamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • framföra motor­drivet fordon på barmark.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2011

Storlek: 0,5 km²

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat