Margitbrännan

Margitbrännan är en vacker gammal granskog. Skogen är orörd och rik på arter. Här kan du njuta av lugnet och se ovanliga vedsvampar. Om du har vägarna förbi på sommaren får du även se lappranunkel i blom.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Naturskog med gran och högstubb­ar

Det är i första hand granskog på Margitbrännans sluttande marker. Här finns bara lite myrmark. Skogen ser orörd ut och medelåldern på träden ligger kring 135 år. Det verkar som att ingen har fällt träd här. Däremot finns det många högstubbar av gran och björk.

Högstubbar är träd som brutits av, till exempel i en storm. Högstubbar är viktiga för den biologiska mångfalden, så det är bra att de står kvar.

Här finns en stor artrikedom

Flera intressanta arter trivs i reservatet. Lappranunkel kan du hitta i stora mängder på flera platser. Det är en flerårig, låg växt som blommar i juni och juli. Du känner igen lappranunkel på de ljusgula blommorna på nakna stjälkar.

Du kan också hitta sällsynta vedsvampar på träden. Exempel på vedsvamp är lappticka, gränsticka, rosen­ticka, doftticka, blodticka och trådticka. Vissa av vedsvamp­arna är rödlistade. De står med på en lista över arter som riskerar att försvinna.

Margitbrännans naturvärden var länge okända

Jämtlands län gjorde en inventering över urskogar år 1980. Margitbrännan var inte med på listan över områden att inventera den gången. Man visste ännu inte att här fanns både skog med naturskogs­karaktär och en stor biologisk variation. Om de hade vetat det hade Margitbrännan säkert hamnat i någon av de högsta skyddsklasserna.

Reservatet bildades först år 2000. EU:s fond LIFE-Naturvård hjälpte till att betala. Fonden ger stöd till projekt som bidrar till att bevara miljöer och arter inom nätverket Natura 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Margitbrännan. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motor­drivet fordon
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växt­lighet, torrträd och vindfällen inräkn­ade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2000

Storlek: 0,7 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss