Lokmyran

Gillar du gamla träd? Riktigt gamla träd? Då är det här natur­reservatet något för dig. För här finns träd som ”föddes” i början av 1700-talet.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I det här naturreservatet finns mycket gammal tallskog som har brunnit många gånger. Här finns också en del granar som överlevt bränder.

300 år gamla

I den gamla tallskogen finns det träd i olika åldrar. Några är 250 år och det allra äldsta trädet tror vi är hela 300 år gammalt.

Det har ofta förekommit bränder som efterlämnat spår i gamla tallar och stubbar. På grund av de många bränderna så finns inte så många döda träd som man skulle kunnat tro.

Grandungar

I fuktigare svackor – och i delar av reservatet som brunnit sällan – finns det också granar. Grandungarna ligger utspridda i tallskogen ungefär som öar ligger i sjöar och hav.

Lövbrännor

När skogen brunnit bildas öppna ytor där lövträd växer upp. När lövträden vuxit sig många och höga, är ytan igen­vuxen. Det kallas lövbrännor.

I reservatet finns några sådan lövbrännor. Här finns också en del gamla aspar och björkar som blandat sig in i barr­skogen.

Lövbrännan blir granskog

En lövbränna förvandlas med tiden till en granskog. Ofta blir det dock kvar några lövträd som hunnit växa sig stora och brett ut sitt grenverk ordentligt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Lokmyran. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
 • elda, annat än med medhavd ved,
 • framföra motordrivet fordon i terräng.

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder för:

 • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna ovan,
 • att bedriva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) eller framföra motor­drivet fordon vid renskötsel enligt undantag i terräng­körningsförordn­ingen (1978:594),
 • att framföra motordrivet fordon i räddningstjänst och vid sjukfall,
 • statliga tjänstemän att framföra motordrivet fordon i tjänsteärende,
 • underhåll av befintligt jakttorn eller att på samma plats ersätta ett gammalt jakttorn med ett nytt, 
 • jakt och fiske,
 • att transportera fälld björn, älg, hjort eller vildsvin med motordrivet fordon på fastmark,
 • att transportera fälld björn, älg, hjort eller vildsvin med lättare (<400 kg) bandgående fordon på våtmark, eller med terrängskoter på väl tjälad och snötäckt mark,
 • normalt underhåll av befintliga vägar som markeras på karta, bilaga 1. Innebörden av normalt underhåll förklaras i bilaga 3.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 85 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss