Duvviegaejsie

Naturreservatet ligger långt från allmänna vägar. Om du väl tar dig hit så får du uppleva orörda lågfjäll och granskog som fått sköta sig själv.

Vinter på sluttningarna av fjället Duvviegaise

Granar som klarar av de besvärliga förhållanden som det kan vara på fjället. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gammal orörd skog

Duvviegaejsie är det högsta av lågfjällen i naturreservatet. Det är 1005 meter över havet.

Mellan lågfjällen hittar du svackor med myrar och gammal granskog. Granskogen växer i väldigt fuktig miljö och anses vara en sumpgranskog. Fjällbjörken har en förhållandevis hög inblandning.

I den västliga sluttningen ner mot Övre Oldsjön växer skogen i näringsrikare mark. Det är det ytliga markvattnet som för med sig näring uppifrån fjället. Här kan du hitta snabbväxande granar med diametrar över 50 centimeter. Där växer också höga örter som tolta och nordisk stormhatt.

Granskogen är urskogsartad, det vill säga är orörd och består av träd i olika åldrar samt har en stor mängd döda stående eller liggande träd som brutits ner i olika stadier.

Värdefull natur

Naturens skiftande miljöer i området har så höga naturvärden att de är utsedda att ingå i det Europeiska nätverket av värdefulla skyddade områden, Natura 2000. Naturreservatet Duvviegaejsie ingår i det större Natura 2000-området Oldflån-Ansätten.

Föreskrifter

Välkommen till Duvviegaejsie. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motordrivet fordon.
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 16 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område