Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Smalåbäcken

I detta kuperade och branta område hittar du förhållandevis må­nga lövträd, som fått växa upp sedan bränd­er och huggningar gjorts. Den näringsrika jorden ger förutsätt­ningar att hitta många fina kärlväxter.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Berg i dagen

​I detta sydsluttande område är den norra delen brantare med blottade hällar och klippor. Smalåbäcken rinner här i en brant bäckravin. Längre söder­ut i området flackar terrängen ut och marken blir fuktigare och näringsrikare.

Lövrikt område

Naturreservatet består till största delen av barrskog med anmärkningsvärt stor inbland­ning av lövträd. Det är mest asp och sälg men även en hel del björk. På grund av tidigare skogsbränder och huggning på femtiotalet har lövträden fått växa upp ostört. Det har lett till att det finns lövträd i olika åldrar och att det finns mycket död lövved.

Skogsbränderna har varit rejäla. Det kan man se på både barr- och lövträd som har brandskador högt upp på stammarna. På de ställen där bränderna inte kommit åt träd­en, har det inte heller varit lämpligt att avverka skogen. Där kan vi hitta rikt­igt gammal och nästan orörd skog.

Skogsrör

I naturreservatet finns på flera ställen speciella växter som tyder på mer kalk i jord­månen. Bland andra växter finner du liljekonvalj, vispstarr och svart trolldruva.

Skogsrör är ett gräs som finns väl spritt i området. Arten är utpekad i EU:s art- och habitat­direktiv som särskilt värd att bevara.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Smalå­bäcken. Tänk på att det inom naturreserv­atet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 47,4 hektar

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss