Höjden Botelnäset

Skogen är full av kraft­iga och höga träd. Här finns också mycket stenar. Reservatet inne­håller också stora områden med mossa blandat med lingon- och blåbärsris.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Nästan hela reservatet består av gammal barrskog. Här möter du ståtliga och höga granar som föddes – slog rot – efter en stor brand för drygt hundra år.

Spår efter flera bränder

På en del av träden kan du se att stammen är skadad. Det beror på värme från en skogs­brand. Barken faller av och veden kommer fram. Om träd­et överlever branden börjar såret på trädet att växa igen. Såna märken kallar vi brand­ljud.

Tallar har extra tjock bark och kan ofta överleva en brand.

Gamla lövträd och döda träd

Skogsbränder är bra för löv­träd. Förklaringen till det är att lövträden får ett försprång efter branden. De växer fortare än barrträd. I reservatet finns därför ovanligt många lövträd bland alla granar och tallar.

Här finns bland annat gott om grov asp och gammal sälg med skrovlig bark. De är dekorerade med lunglav och skrovellav, två allt mer sällsynta lavar som finns i skogar med höga natur­värden och gamla lövträd.

I vissa delar av skogen finns det väldigt gott om döda träd i form av lågor, torrakor och högstubbar. I den norra delen vittnar fortfarande kolade tallågor och gamla stubbar med brandljud om eldens framfart för över hundra år sedan.

På de grova granstammar som fallit till marken och sakta bryts ner lever vedsvampar som harticka, rosenticka och ull­ticka.

Ljusgul lappranunkel

Lappranunkel finns fläckvis rikligt inom reservatet. Det är en rödlistad art som trivs i fuktig eller våt skogsmark. I juni och juli kan man njuta av de små, vackert ljusgula blommorna i sumpskogs­partierna i de lägre liggande delarna av reservatet.

Reservatet utgörs av barrskog på Botelnäset mellan sjöarna Häggsjön och Hotagen. Området skyddas för att bevara de naturvärden som finns i den lövrika skogen, de gamla träden och den döda veden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Höjden Botelnäset. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda annat än på särskilt angivna platser
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 2,5 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss