Vägskälet

Naturreservatet Vägskälet är ett bra exempel på hur en skogsmark kan se ut ungefär 200 år efter en skogsbrand. Här kan du också hitta intres­santa svampar och den ovanliga örten lapp­ranunkel.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skogen har vuxit upp efter branden

Reservatet ligger i en nord­sluttning. Det är täckt av gammal tät granskog som är mer än 170 år gammal. Det finns tecken på att hela om­rådet brann någon gång kring 1800-talets början. Skogen växte nämligen kraftigt i bör­jan. Det översta marklagret består också av humus, alltså nedbrutna delar av växter och djur. Lagret är tunt och har tydliga ränder av kol.

Här finns spår av gammelskog

Hela skogen gör intryck av att vara äldre än den verkligen är. Många granar har avbrutna toppar. De är alldeles fulla av tagellavar. Här finns också gott om gamla grova aspar och björkar. Du kommer även att se andra gamla lövträd.

Människan har inte påverkat området i någon högre grad. Skogen har gallrat ut träd på egen hand. Det är därför du kan se så många träd i olika åldrar som har fallit omkull.

Vägskälet är med i Natura 2000

EU:s fond LIFE-Naturvård var med och betalade när vi bild­ade reservatet. Fonden ger stöd för att vi ska kunna bevara värdefulla miljöer och arter.

Föreskrifter

Välkommen till Vägskälet. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motordrivet fordon
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växt­lighet, torrträd och vindfällen inräkna­de.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2000

Storlek: 0,5 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område