Skäckerfjällen

Om du gillar att åka skidor, paddla eller vandra i fred bör du besöka Skäckerfjällen. Här kan du dra dig undan och bara vara i tysthet. Njut av en orörd och storslagen vildmark med rikt växt- och djurliv!

Flygbild över Skäckerfjällen

En känsla av vildmark får man som besökare i Skäckerfjällen

Skäckerfjällets naturreservat är ett mäktigt fjällområde som omfattar nästan hela bergs­massivet samt skogarna runt omkring.

Skäckerfjällens högsta topp, Sandfjället, ligger bara 1 230 meter över havet, men det känns ändå som att vara i högfjället: fjällsidorna är branta och det finns stora höjdskillnader mellan de olika nivåerna. Närheten till den norska kusten och havs­klimatet har gjort att det finns stora områden med myrar i de lägre delarna.

Renar betar i hela området

Området är präglad av samernas liv och arbete, från gamla lämningar av fångst­kulturen till dagens ren­skötsel. Kalls sameby bedriver renskötsel här. Renar vistas i nästan hela reservatet under en stor del av året.

Visa hänsyn till de som har naturen som sin arbetsplats. Renarna är särskilt känsliga under slutet av mars, april och maj då de ska få kalvar, och även när de förflyttas för märkning eller slakt. Håll dig på avstånd från renarna så att de inte störs.

Friluftsliv

Det går en markerad sommar- och vinterled genom naturreservatet. Längs leden finns det två rastskydd. Rastskydden är öppna för besökare men under rådande pandemi med covid-19 får de endast användas i nödfall.

Sagolik urskog

Det finns en viss mystik i vackra skogar. I Skäckerfjällen finns det tre områden med urskog: Strådalen, Rutsdalen och Lågsjön. De är väldigt olika, men förtrollande på sitt eget sätt:

 • I Strådalen vid norska gränsen finns det kraftig granskog.
 • Rutsdalen delar fjäll­massivet i två delar: på sydsidan växer frodig granskog, medan nord­sidan är täckt av glesa, blandade barrskogar.
 • Runt Lågsjön är skogen också gles, men här hittar du mest knotiga och döda tallar.

Småskaligt jordbruk i fjällen

Inom reservatet finns det två fjällägenheter. Fjällägenheter är arrenderade gårdar med småskaligt levande fjälljord­bruk, på statens mark på renbetesfjäll. Fjälljordbruket och ständig skötsel av markerna har skapat stora natur- och kulturvärden på gårdarna.

Föreskrifter

Välkommen till Skäckerfjällen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark eller växt­lighet; torrträd och vindfällen inräknade
 • framföra motor­drivet fordon i terräng
 • utan länsstyrel­sens tillstånd landa med heli­kopter, flygplan eller annat luftfartyg inom naturreservatet.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Skidled Skidled
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 1988

Storlek: 470 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område