Björntjärnlokarna

Välkommen till ett fint naturreservat med lingonris och vackra orkidéer. Det finns en del blöt mark i den sydvästra delen av reservatet med flera myrsjöar och små tjärnar. De har givit namn till reservatet. Men det mest typiska för reservatet är ändå den riktigt gamla skog­en, mest barrskog. Här finns gamla tallar, kanske uppemot 400 år och aspar som vi tror är 200 år gamla.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Det är i norr och öster som den riktigt gamla skogen finns, flera av tallarna är 200–300 år. Eftersom träden vuxit under så lång tid utan modern skogsav­verkning liknar skogen som den kan ha sett ut förr, en så kallad naturskog.

Spår efter skogsbränder

Även om människan inte avve­rkat i skogen har den ändå för­ändrats på ett helt naturligt sätt. Det har varit flera skogs­bränder. Det finns fortfarande skador på tallarnas bark, så kallade brandljud, som beror på värmen från en skogsbrand.

Barken faller av och veden kommer fram. Överlever trädet branden börjar såret på stam­m­en att växa igen. Tallar har extra tjock bark och överlever därför ofta en brand.

Hur kan vi veta att det brunnit tre gånger?

Det kan ha brunnit upp till tre gånger under den tid som träden levt. Det kan vi se på såren i barken som vetter åt olika håll och har hunnit olika långt i sin läkning.

Är du uppmärksam kan du se andra spår i skogen efter skogs­bränder. Svarta förkol­nade träd eller delar av träd ligger kvar här och var.

Fina hem för svampar och orkidéer

På de gamla tallarna växer också många ovanliga svampar och lavar. De trivs riktigt bra på stammarna. En mycket ovanlig lav växer här. Den heter aspge­lelav och finns med på listor med hotade arter.

I nordvästra delen ligger en myr som det till del växer träd på. Här finns också riktigt fuktig mark med kalkrikt vatten, så kallad rikkärr. Många växter trivs ypperligt här, bland annat orkidéer.

Granen växer mest väster om vägen och där är tallarna yng­re. De vanligaste lövträden är asp, sälg och björk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Björntjärnlokarna. Tänk på att det inom reserv­at­et inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng förutom på befintliga skoter­leder

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 83 hektar

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss