Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rosenbergsråkarna

Här hittar du skog och myrar som är påverka­de av en mark med mycket kalk i. De specie­lla naturtyperna och arterna gör att områd­et finns upptaget i EU´s nätverk för skydda­de områden, Natura 2000.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kalk i berget

I ett stort område som sträcker sig från Storsjön och norrut upp till Strömsund finns myck­et kalk i berggrunden. När kalken vittrar sönder fördelas kalkmineral i jorden. Det finns många träd och växter som gynnas av kalk. Däremot är naturtyper och arter som behöver kalk i jorden inte vanliga på våra breddgrader. I Rosenbergsråkarna har 25 olika kärlväxter och 6 mossor hittats, som alla signalerar kalk. Både barrskogar och våtmarker som är påverkade av kalk finns det gott om i Jämt­lands län.

Rikkärr

Kalken finns inte bara i jorden utan tränger upp via vattnet i källor och sprider sig i flera bäckar. De våtmarker som finns i reservatet är alla rikkärr, det vill säga att mycket kalk i ytvattnet påverkar växtligheten i kärren där.

Jämtlands län har över 550 kvadratkilometer inventerade rikkärr. Troligen har Jämtlands kalkområde Sveriges största koncentration av rikkärr.

Natura 2000

I Rosenbergsråkarnas natur­reservat finns flera speciella arter och naturtyper som gör att området finns utpekat i EU´s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Bland annat finns naturtyperna rikkärr, näringsrik granskog och skogbevuxen myr. Av växt­arter kan nämnas gräset skogs­rör och bland fågelarterna tre­tåig hackspett och tjäder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Rosen­bergsråkarna. Tänk på att det inom natur­reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt
  • medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än på särskilt angivna platser om sådana finns,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 90,4 hektar

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss