Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stensundet

Välkommen till ett reservat med mycket liv. Här finns mycket blommor, gamla träd och spännande skalbaggar. Hackspett och bäver kan du också få se om du har lite tur.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Flera myrar och kärr – våtmarker – finns i reservatet. Berggrunden innehåller mycket kalk och markvattnet blir därför rikt på kalkpartiklar. När vattnet väller upp i källor eller sjöbottnar fäller kalken ut. Då kalken fälls ut bredvid en källa bildas en hård skorpa som kallas kalktuff. Fälls kalken ut i sjövattnet lägger det sig på bottnen och vattnet färgas svagt blått.

Blommorna guckusko, vax­nyck­lar och flugblomster kräver kalk och trivs. Detsamma gäller blodnycklar och jämtstarr. De mest ovan­liga heter skogsfru och skogs­knipprot.

Fåglar och bävrar

Man är aldrig ensam i en skog. Så om man rör sig tyst och för­siktigt, kan man få syn på en av de bävrar som bor i området.

Hackspettarna är tacksamma för bävrarnas dammar. Skogen hamnar under vatten och träd­en dör. Då kommer hackspett­arna dit och letar efter föda, insekter, i de döda träden.

Mellan tall och gran

I reservatet finns riktigt gamla furor. Vissa är faktiskt 250 år. Här finns också 200 år gamla granar. Här och var hittar du också riktigt grova aspar. Att vandra bland de här träden kan vara en fin upplevelse.

Det finns också gott om döda träd. I deras bark lever ovanliga skalbaggar. På de döda träden hittar du också många ovanliga svampar. De riskerar att helt försvinna – vi säger att de är rödlistade.

Svamp även på marken

Här finns också många säll­synta svampar på marken. De växer på kalkrik mark och har ovanliga namn. De heter bland annat slemmig klibbskivling, gråblå nopping och fjällig ring­tråding.

Restaurering

Under åren 2010–2015 restaurerades en del av våt­markerna i reservatet. I ett EU-finansierat projekt fylldes gamla diken igen med jord, torv och buntar av sly.

Det gör man eftersom dikena leder bort vattnet från våt­markerna i stället för att hålla det kvar. Våtmarker fungerar som ”broms” eller vatten­reservoar när den har sin naturliga funktion. Då förhind­ras översvämningar och växter som lever på blöta marker återkommer till sin naturliga miljö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Stensundet. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och mat­svamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, annat än med medhavd ved
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013

Storlek: 4 km²

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss