Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älgsjöberget

Här hittar du ett kuperat skogsområde med förhållandevis mycket lövträd. Markens höga innehåll av kalk gör att det växer en del speciella växter som trivs i sådan miljö.

Lunglav som växer på liggande björkstam

Lunglaven är en stor bladlav som ändrar färg efter luftens fuktighet. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skogen

I öster och de centrala delarna av naturreservatet finns det örtrik granskog som är ungefär 100 år gammal. Längre norrut och i nordväst på de höglänta hällmarkerna dominerar tallskogen.

Det som utmärker reservatet är att barrskogen är uppblandad med mycket lövträd. Björk, sälg och asp finns i både yngre och lite äldre versioner.

På många exemplar kan du hitta lunglav. Det är en ljusgrön storbladig lav som trivs på gamla träd i skogar som fått stå orörda under lång tid. Särskilt spännande är de områden där det finns många fallna lövträd.

De större områdena med lövskog hittar du i södra delen av reservatet, där skogen i stort fortfarande är medelålders. Det är också där som stormarna runt 2010 fällt en hel del skog som gett upphov till större luckor.

Levande död ved

I hela naturreservatet kan du hitta död ved. Både som gamla brunna stubbar och som ikullfallna stammar som brutits ner i olika grad. Den stora variationen i grad av nedbrytning ger förutsättningar för sällsynta vedsvampar att trivas där.

Du kan hitta sällsynta arter som rosenticka, ullticka, blackticka och doftskinn om du tittar lite närmare på de ikullfallna stammarna.

Spår efter brand kan du hitta om du går upp på höjderna där tallarna dominerar. Ofta kan du hitta sotade stubbar och skadade stammar, så kallade brandljud.

Natura 2000

De nordligaste 30 hektaren består av naturtyperna taiga och näringsrik granskog. De är så värdefulla att de blivit utpekade att ingå i det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000.

Läs beslutet Pdf, 5.3 MB.

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Älgsjöberget. Tänk på att det inom reservatet inte är till­åtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang,
  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 73 hektar

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss