Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hammarberget

I det kuperade natur­reservatet kommer du att hitta riktigt gammal granskog. I den frodiga skogen kan du vada fram bland höga växter som tolta och nordisk stormhatt. I sluttning­arnas nedre delar finns vegetation som trivs med kalk.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gammal granskog

Toppen av Hammarberget ligger på en höjd av 600 meter över havet och granskogen är som glesast där. Ju längre ner i sluttningen, som vetter mot nordöst, desto tätare och större blir granskogen. Det är även där i de lägre delarna av området som man kan träffa på växter som gynnas av kalk i marken.

Ofta ser man träd med väldigt grov bark på. Enstaka träd har en diameter på 60 centimeter i brösthöjd. I områdets centrala och västra delar finns granar med mycket hänglav.

I mitten på 1900-talet avverkade man enstaka träd här och var, så kallad plockhuggning. Därför hittar man inte mycket död ved i området. Genom att området är skyddat och skogen ska få växa fritt kommer mängden död ved att öka. I död ved trivs många arter av insekter och en hel del vedsvampar.

Fjällmanbäcken

I östra delen av reservatet rinner Fjällmanbäcken som har höga naturvärden. Bäcken rinner ut i Rullån som är lekplats för Åreälvens öringar.

Kulturhistoria

På historiska kartor från Sta och Rännberg, år 1888, syns att Hammarbergets sluttningar nyttjades till fäbodbete och myrslåtter. Dessutom finns odaterade fångstgropar som troligen är äldre.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Hammarberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng, samt
  • elda, annat än med medhavd ved

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • snitsla spår, anordna orienter­ingskontroller eller anordna tävlingar

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 1,76 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss