Västansjöbrännan

I juni 2001 slog blixten ned här och skogen började brinna. Hela det området som drabbades av skogbranden kallas ett brandfält. Här fick det fältet namnet Västansjöbrännan. Det skyddas som naturreservat. Kommer du hit kan du se hur skogen verkligen levt upp efter branden.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Blixten slog troligen ner här och var orsaken till skogs­branden här år 2001. Det var i den västra delen av området. Vi har döpt det till Västansjöbrännan.

Du ser att det är ljust och öppet. Här och var hittar du döda träd i olika former. Det finns också många spridda träd som överlevt.

Branden är en naturlig del i den helhet som skogen är, skogens ekosystem. Det är så naturligt att många växter och djur faktiskt är beroende av att det brinner då och då. Det är också tack vare den variation som elden skapar som hundratals arter har fått chans att utvecklas här.

De trivs i träd som skadats av brand och av hettan i elden. Den brända veden är perfekt för insekter att bygga gångar och bo i.

Ljud i skogen

De döende eller döda träden lockar till sig olika slags hackspettar. Det kan vara spillkråka, tretåig hackspett eller en större hackspett. Du kan höra hur dom hackar på stammarna, det låter som det trummar i skogen.

Det finns också intressanta svampar här tack vare att skogen är skadad av branden. Just här i Västansjöbrännan växer en mycket ovanlig ved­svamp.

Den svampen, brandskiktdyna, växer och syns bara på björkar som skadats i bränder. Brandskiktdynan bildar svarta knölar på björkstammarna.

I brandskiktdynan trivs också flera insekter som bara finns i träd som skadas av brand. De hör till arter som riskerar att försvinna från området om det inte brinner.

Långväga bostadssökanden

Flera insekter kan känna röken från en brand på flera mils avstånd. De lockas till brand­fältet därför att de vet att de kan hitta bostad och mat bland de döda träden.

Många av dom är rödlistade. Det betyder att de finns med på en lista över arter som annars riskerar att försvinna från ett visst område. Skälet att de finns här, är att det brunnit. När det brinner för sällan i skogen är risken alltså stor att dessa växter försvinner.

Grönt täcke över marken

Efter branden kommer också olika slags mindre växter som täcker marken tillbaks. Det kan vara till exempel lingonris, blåbärsris och ljung. De växer allt tätare och bildar ett grönt täcke på marken. Allt eftersom åren går blir täcket mörkare.

Så småningom är det dags för brand igen.

Det brinner för sällan

Till följd av det moderna skogsbruket brinner det väldigt sällan i dagens skogar. Det är ett hot mot många arter.

Därför har vi skapat detta naturreservat och skyddar området där det brunnit. Så kan de många olika sorterna av växter och djur fortsätta utvecklas.

Vi på Länsstyrelsen bränner också vissa delar av reservatet. Vi är mycket noggranna och planerar detta i förväg så att allt genomförs under kontroll­erade former. Det kallas att naturvårdsbränna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Västansjöbrännan. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 0,5 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss