Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Laholmsnäset

Du kommer att se gamla granar, tallar och lövträd med spår av bränder i barken. Här kan du också höra hackspettar som trummar och järpar som visslar. På sommaren kan du fotografera olika orkidéer. I naturreser­vatet Laholmsnäset har skogen varit nästan helt fri från skogsbruk under lång tid.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skogen är ålder­stigen

En tall i reservatet är drygt 300 år gammal, och en gran är runt 270 år. Det är mest gammal granskog i reservatet, men det är väldigt gott om tall på vissa håll också. Dessutom är det förvånansvärt många lövträd bland granarna. Det finns både gammal grov asp och sälg.

De gamla sälgarnas och aspar­nas bark är som gjord för lunglav och skrovellav. Ved­svampen doftticka trivs minst lika bra som lavarna. Du kan ibland känna lukten av doft­ticka på tio meters håll. Du känner igen doften på att den påminner om anis.

På vissa ställen ser granarna inte speciellt imponerande ut, men de kan ändå vara väldigt gamla. De granarna har inte haft plats att växa och bre ut sig. Man kallar dem stava­granar. De skulle knappt räcka till att göra timmer av.

Livsmiljöer för hotade arter

Det finns gott om olika sorters döda träd i skogen, i olika stadier av nedbrytning. Det ger livsmiljöer för en mångfald av sällsynta vedsvampar. Hack­spettar och järpar trivs också i träden.

Området är rikt på kalk. Det passar arter som behöver mark som innehåller mer näring och kalk. Mjuka mattor med kransmossa brer ut sig. På sommaren kan du se guckusko i blom och den lilla orkidén knärot. Knäroten har vita blommor på smala blom­stänglar. Orkidén tvåblad finns också, liksom ranunkelväxten svart trolldruva.

Spår av skogens historia

Att det är mycket lövträd i skogen är ett tecken på att det har varit skogsbränder i områ­det. Lövträd spirar på de öppna, ljusa ytorna som då uppkommer. Du kan också upptäcka brandljud på gamla tallar och stubbar. Brandljud är skador på stammen, ofta en glipa nedtill. På den tall som är 300 år gammal finns brandljud daterat till ungefär år 1700.

Du kan också se spår efter människor som levde för länge sedan. Kanske går du förbi fångstgropen som de använde vid jakt – djuren lockades in i en grop och kunde inte kravla sig upp igen. Det finns också en boplats, kanske från stenåld­ern. Spåren berättar för oss att området har varit påverkat av människan under långa tider. Delar av skogen visar även tecken på att djur har fått beta i skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Laholmsnäset. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
  • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva organiserad verk­samhet, exempelvis idrottsarrange­mang, jaktprov, besök av stora grupper, åter­kommande evenemang etc. Tillståndsplikten omfattar inte grupp­er med färre än 15 deltagare, samt skolklass eller förskolegrupp, som endast ägnar sig åt traditionell vand­ring eller turåkning vid enstaka tillfällen.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 1 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss