Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Revaberget

Här kan du besöka Meåfallet, som är ett populärt utflyktsmål som är lätt att ta sig till. I de näringsrika gran- och lövskogarna kan du få se en rad spännande växter, insekter och svampar. Bland annat gräset skogsrör.

Foto: Länsstyrelsen Jämtland

Meåfallet

Reservatet sluttar starkt mot Indalsälven i öster, det är bitvis mycket brant. Bäckar har gröpt ur djupa raviner i sluttningen på sin väg till älven. Längst i söder har Meån skapat ett vattenfall som är ett populärt utflyktsmål. Följ stig söder om ån. Där finns en trapp och några spänger som underlättar besöket vid fallet. Finns bara gamla träskyltar för tillfället men det planeras för en tydligare skyltning.

Näringsrik granskog

Skogen i området består mestadels av granskog med stora inslag av lövträd. Då marken är rik på näring så växer skogen snabbt, både på höjden och bredden. Sen finns det många speciella växter, lavar och svampar som växer på den näringsrika marken. Till exempel växer det ganska mycket av ett bredbladigt gräs som heter skogsrör.

I vissa delar av reservatet har det pågått bete och skörd av hö till mitten på 1950-talet. Där finns förutsättningar att hitta svampar som behöver öppen mark. Bland andra svampar har bombmurkla hittats.

Hela området är upptaget i EU´s nätverk för områden med särskilt höga naturvärden, Natura 2000. Anledningen är att just näringsrik granskog är en skogsmiljö som är relativt ovanlig.

Klådris

När vattnet i Indalsälven började regleras på 1950-talet skapades en strand mellan berget och älven. Den byggdes av jord och lera från älvens botten. På vissa torra delar av stranden växer rikligt med lavar på marken. Där kan du hitta en av Jämtlands största förekomster av växten klådris.

Det är en upp till en meter hög buske som trivs på relativt öppen mark som störs regelbundet. Efter regleringen av älven så har klådriset minskat mycket i antal och utbredning. Därför finns det en plan utarbetad för att klådriset ska trivas och finnas kvar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Revaberget. Tänk på att det inom naturreservatet inte är tillåtet att:

 • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar, samt bär,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • göra åverkan på mark, vattenmiljöer, block, växtlighet,
  torrträd eller annan död ved,
 • elda, förutom på särskilt angivna platser om sådana finns,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg för motortrafik,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar,
 • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn,
 • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift,
 • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • bedriva såväl kommersiell som icke-kommersiell verksamhet, genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 101 ha, varav 4 ha i Västernorrlands län

Kommun: Ragunda, Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat samt Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss