Kläppberget

I det här kuperade naturreservatet får du uppleva såväl karga tallhällmarker som granskogar fulla med blommande växter till våtmarker som slagits för hö förr i tiden.

Bild på ett dött träd som ligger ner på marken.

Svampar, lavar och mossor gillar att leva på döda träd som ligger ner på marken. Även insekter och fåglar trivs i denna miljö. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kläppberget når 550 meter över havet och dess branta sluttning åt väster övergår längre ner i svagt sluttande granskogar och våtmarker. Du kan uppleva att inslaget av lövträd är förhållandevis högt i de centrala delarna av naturreservatet. Bland annat kan du få se gott om gamla och grova sälgar.

Prunkande granskog

På grund av ytligt och näringsrikt grundvatten som tränger upp i sluttningen finns det gott om blommande växter i både granskogen och på våtmarkerna. Du märker antagligen att det sipprar fram vatten ur marken i fuktiga stråk. Det örtrika området har tidigare både betats och slagits för hö. Växterna här var viktiga för vinterfodret. Området har fått ett eget namn, Sönnerängena.

Levande död ved

Framför allt i områdena med blandskog finns det gott om döda träd, både liggande och stående, som börjat brytas ner. Stormen Ivar, som gick fram över Jämtlands och Härjedalens skogar 2013 har skapat flera luckor i skogen, bland annat en fyra hektar stor lucka strax norr om Sönnerängena.

De döda träden är viktiga för många vedsvampar och insekter som hjälper till med att bryta ner veden till mull. Det finns vedsvampar Även fåglar lockas till de döda träden för att bo i eller för att leta insekter som föda.

Kärr som är rika på växter

När mineraler från berggrunden följer med grundvattnet och ansamlas i våtmarker eller sumpmarker finns det förutsättningar för många speciella växter. Bland annat kan du hitta orkidéer och mossor som är kräsna med var de vill växa.


Föreskrifter

Välkommen till Kläppberget. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 82 hektar

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat