Rutfjället

Här får du uppleva en svamprik och luckig kalkbarrskog, vilket är en mycket ovanlig typ av natur. Skogen har betats förr i tiden för sin mångfald av örter, både små och mer högvuxna växter.

Blåsippor på marken

Blåsippor indikerar kalk i marken. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kalkbarrskogen domineras av gran, men tall finns också. Den kalkrika marken ger en bördig och örtrik växtlighet. Området har betats av djur under många år. På historiska kartor från 1800-talet kan du se att området användes till bete och slåtter.

Fritt bete i skogen

Från början var det ett skogsbete som bönderna i Anviken använde sig av. Tidigt om somrarna släpptes djuren lösa på skogen. Då kunde bönderna skörda inägans hö som vinterfoder.

Någon gång efter år 1867 anlades en fäbod i omgivningen, Hugobuan. Det tyder på att betet var så bra i den örtrika skogen att man flyttade ut mjölkningen och tillverkningen av smör och ost från gården.

Mykorrhizasvampar

Det omfattande skogsbetet med djurens tramp och betande gynnar mykorrhizasvampar. Det är svampar som samarbetar med växter och träds rötter för att samla in näring. Svamparna är också beroende av att det alltid har funnits gamla träd i skogen, så kallad skoglig kontinuitet.

I just kalkbarrskogar kan du hitta en rad sällsynta och namnrika svampar, till exempel skarp dropptaggsvamp, kryddspindling eller krusbärskremla.

Föreskrifter

Välkommen till Rutfjället. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 20 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat