Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Dalbergstorpet

Bland långsamt växande träd kan du här hitta stora grova sälgar med stammar delvis täckta av lunglav. Under de första veckorna i juni blommar den stora i ögonfallande orkidén guckusko. Sumpskogen hyser många olika växter, svampar och mossor.

Miljöbild med sumpskog

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Stavaskogen

Området innehåller stora områden med fuktig skogsmark, så kallad sumpskog. Här finns både näringsrikare och näringsfattiga typer av sumpskog.

Sumpskogen kan upplevas trång, mörk och fuktig. Men träd som inte klarar av att leva trångt och fuktigt dör och då bildas luckor, så kallad självgallring.

Skogen består av både gran och tall uppblandad med fläckvis mycket lövträd. Här och där finns gamla grova sälgar med lunglav.

Väldigt långsamväxande träd brukar vi kalla stavagran respektive stavatallar. Stavagranar brukar användas till gärdesgårdsstörar för att de är så tätt vuxna att röta inte uppstår så lätt.

Många sorters växter

Hela området är påverkat av kalk i markskiktet och då trivs många och lite speciella växter. Veckorna före midsommar kan man få se den stora vackra orkidén guckusko blomma. Den finns spridd i hela området.

Vinterväg till Gimån

Det finns rester av en vinterväg som går genom området ner till Gimån strax nedströms Grubbselsströmmen. På den vintervägen transportades avverkat timmer ut till Gimån för vidare flottning ner till upplag och sågverk.

Dessutom finns det flera gamla, numera nedlagda, fäbodar i närheten av reservatet. Fäbodarnas betesdjur har säkert rört sig markerna då det finns mycket goda betesväxter i skogen. Nere vid Gimån finns rester av gamla ängslador. Där förvarades hö som tagits på myrarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Dalbergstorpet. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 1,17 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss