Sikåskälen

Här kommer du att se många lövträd. Det är ovanligt. Efter en större plockhuggning i mitten av 1900-talet har björkar och aspar fått stå kvar. Det som gör området unikt är att de medelålders lövträden kommer att få bli gamla och senare död ved. Njut av den lövrika miljön tillsammans med fåglarna!

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Medelålders lövträd

På grund av dagens moderna skogsbruk växer inte lövträd upp och blir gamla. Riktigt små lövträd, det vi kallar lövsly, röjs bort. I stället får vi barrskog. I barrskogsområden är det till och med brist på medelålders och riktigt gamla lövträd. Det är inte bra för den biologiska mångfalden.

Vid Sikåskälen kommer du att se många stubbar. De högg nämligen ur de bästa träden i mitten av 1900-talet. Det är det vi kallar plockhuggning. Efter huggningen har ingen röjt sly i området. Därför har björk och asp fått växa sig stora.

Genom att hugga runt björkar och aspkloner får de mer plats att växa. En aspklon är en eller flera yngre aspar som utveck­lats från en äldre rot. Med tiden kommer de här asparna och björkarna att få utvecklas till grova träd. Till slut dör de och blir ved. Många insekter och fåglar trivs i sådana miljöer.

Inlandsisen gav landskap med moränbackar

Terrängen i naturreservatet är kuperad. Här finns kullar och dalar. I dalarna är det fuktigare, med en mer näringsrik flora. På kullarna kan du hitta blåbär. Där växer det mest blåbärsris.

Inlandsisen smälte för 8000 år sedan. Det var då moränback­landskapet bildades. Morän­kullarna och dalarna formades av den blandning av morän och is som blev kvar när isblock smälte bort.

Gamla fäbodar

I området kring reservatet kan du se många nedlagda fäbod­ar. Fäbodar är boställen en bit ifrån hemgården dit gårdsfol­ket flyttade med djuren på sommaren. Därför är det mycket troligt att det varit kor och getter som betat i reser­vatet. Bönder har också arbetat med slåtter på myren. Slåtter var ett sätt att samla hö till foder åt djuren. Men det här var för länge sedan. De enkla vägar som användes för att köra hem höet syns nästan inte alls längre.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Sikåskälen. Tänk på att det inom naturreserv­atet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehå­lla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 40 hektar

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss